bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy

Wiesław Kaźmierski

tel. 055 6405050

Kompetencje i zadania Wójta:

1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.
2. Wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
3. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.
4. Podejmuje wszystkie decyzje wykonawcze w ramach bieżącej działalności Gminy i uchwał podjętych przez Radę Gminy.
5. Przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy i przekłada je poszczególnym komisjom, a następnie samej Radzie wraz z uzasadnieniem.
6. Określa sposób wykonywania uchwał.
7. Gospodaruje mieniem komunalnym.
8. Wykonuje budżet Gminy.
9. Zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
10. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
11. Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
12. Wójt może zarządzić ewakuację z obszarów zagrożonych, jeśli nie można w inny sposób usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia.
13. W przypadkach wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
14. Wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
15. Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.
16.W sprawach nie cierpiących zwłoki, a związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Rady Gminy, jednakże czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższej Sesji Rady Gminy.
17. Wydaje zarządzenia wprowadzające w życiu regulaminu dotyczące działalności urzędu.
18. Jako szef obrony cywilnej stopnia podstawowego i w tym zakresie realizuje zadania na podstawie odrębnych przepisów.
19. Powołuje pełnomocnika ochrony danych osobowych oraz pełnomocnika ds. informacji niejawnych na zasadach określanych w odrębnych przepisach.
20. Jest administratorem danych osobowych Urzędu Gminy i zadania w tym zakresie wykonuje przy pomocy powołanego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
21. Wójt wykonuje zadania z zakresu zagrożeń kryzysowych na terenie Gminy w sposób i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.Opublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 24.08.2013
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 24.08.2013
Dokument oglądany razy: 22 839