bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Uchwały 2018 r.

 Uchwały podjete na XXXVII zwyczajnej sesji  w dniu  26 stycznia 2018r.

Uchwała nr XXXVII/261/2018 w sprawie: dokonania zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2018

Uchwała nr XXXVII/262/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 85/4, położoną w obrebie ewidencyjnym Waplewo.

Uchwała nr XXXVII/263/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewziyjnej Rady Gminy Stary Targ na rok 2018

Uchwała nr XXXVII/264/2018 w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2018 roku"

Uchwala nr XXXVII/265/2018 w sprawie: zmiany WPF na lata 2018- 2026

Uchwała nr XXXVII/266/2018 w sprawie: zawarcia aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Gmina Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonania zadania własnego Gminy Stary Targ w zakresie utrzymania składowisk i unieszkodliwiania odpadów

Uchwały podjęte na XXXVIII zwyczajnej sesji w dniu 27 marca 2018r.

Uchwała nr XXXVIII/267/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r.

Uchwała nr XXXVIII/268/2018 w sprawie: podziału Gminy Stary Targ na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych ybieranych w kadym okręgu wyborczym

Uchwała nr XXXVIII/269/2018 w sprawie: podziału Gminy Stary Targ na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XXXVIII/270/2018 w sprawie: Gminnego Programu Wspierania  Rodziny na lata 2018- 2020

Uchwała nr XXXVIII/271/2018 w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialaniu Narkomanii na 2018r. w Gminie Stary Targ

Uchwała nr XXXVIII/272/2018 w sprawie: zbycia przez Gminę Stary Targ samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, położonych w miejscowości Szropy

Uchwała nr XXXVIII/273/2018 w sprawie: zbycia przez Gminę Stary Targ działki nr 89 połozonej w miejscowości Tropy Sztumskie w trybie bezprzetargowym

Uchwala nr XXXVIII/274/2018 w sprawie przedłużenia umowy najmu gminnego lokalu poczty w Starym Targu ul.Nowotarska 1

Uchwala nr XXXVIII/275/2018 w sprawie: przedłużenia umowy najmu gminnego lokalu apteki w Starym Targu ul. Nowotarska 1

Uchwały podjęte na XXXIX zwyczajnej sesji w dniu 08 maja 2018r.

Uchwała nr XXXIX/276/2018  w sprawie: dokonania zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2018r.

Uchwała nr XXXIX/277/2018 w sprawie:  zmianiająca uchewałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  przez Gminę Stary Targ samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, położonych w miejsocwości Szropy 28 wraz z gruntami przynależnymi

Uchwała nr XXXIX/278/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 352, położonej w obrębie ewidencyjnym łoza.

Uchwała nr XXXIX/279/2018  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprztargowej przez Gminę Stary Targ nieruchomości, stanowiącej działki ewidencyjne nr 147/2 i 147/3 położonych w miejscowości Nowy Targ

Uchwała nr XXXIX/280/2018  w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym- po imowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, którekj przedmiotem była ta sama nieruchomość- w drodze kolejnej umowy dzierżawy, nieruchomości położonej na terenie Gminy Stary Targ

Uchwała nr XXXIX/281/2018  w  sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym przez Gminę Stary targnieruchomości gruntowych, stanowiących działki ewidencyjne nr 266/2 i 266/3,położone w obrębie ewidencyjnym Szropy

Uchwała nr XXXIX/282/2018  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 262, położoną w obrębie ewidencyjnym Szropy

Uchwała nr XXXIX/283/2018  w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Dąbrówka Malborska, gmina Stary Targ.

Uchwała nr XXXIX/284/2018  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny części nieruchomości gruntowej, polożonej w obrębie Waplewo, stanowiącej własność Gminy Stary Targ, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Sw. Maksymiliana Marii Kolbe w Wplewie Wielkim.

Uchwała nr XXXIX/285/2018  w sprawie: ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół, ktorych organem prowadzącym jest gmina Stary targ.Opublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 18.05.2018
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 22.04.2016
Dokument oglądany razy: 2 370