bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie ulotki, usunięcie nieaktualnych rzeczy

Urząd Gminy

Gmina Stary Targ położona jest w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, sąsiaduje z gminami: Sztum, Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń, Stare Pole i Malbork. Z dniem 1 stycznia 2002 r. stała się częścią powiatu sztumskiego. Gminę zamieszkuje 6285 osób (31 grudnia 2018), przez jej teren przebega ważny szlak drogowy Malbork-Iława. Zajmuje powierzchnię 14 104 ha, z czego 80,8% to użytki rolne. W gminie zarejestrowanych jest około 200 podmiotów gospodarczych. W ostatnich latach wiele uwagi i środków finansowych przeznaczono na poprawę życia mieszkańców i rozwój gospodarczy gminy. Terytorialnie gmina podzielona jest na 14 sołectw i swym zasięgiem obejmuje 40 miejscowości.

Urząd Gminy Stary Targ
ul. Główna 20
82-410 Stary Targ
NIP 579-154-17-45

telefon 55 6405050
fax 55 2776289
e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl

U.G. czynny: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00

_______________________________________________________________________

OSTRZEZENIE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA  SZCZEGÓLNEJ OSTROZNOŚCI PODCZAS PORUSZANIA SIE  NA TERENACH LEŚNYCH

 

______________________________________________________________________                                                                                       

  Konkurs na stanowisko Dyrektora ZS w Starym Targu oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Waplewie Wielkim - Zarządzenie Wójta Gminy Stary Targ                        

____________________________________________________________________________

informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze SEKRETARZ GMINY.pdf

Konkurs na wolne  stanowisko Kierownika Urzędu Gminy Stary Targ Sekretarza Gminy   

___________________________________________________________________________

informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw GOSPODARKA GRUNTAMI.pdf

Konkurs na wolne stanowiko pracownika Urzędu Gminy Stary Targ

___________________________________________________________________________

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zgodnie z informacją, jaką otrzymałem, w dniu 08 kwietnia 2019 r. planowane jest rozpoczęcie akcji strajkowej pracowników naszych szkół. W tym dniu większość pracowników placówki planuje nie przystąpić do pracy.
Jeżeli dojdzie do strajku, oznacza to, że od poniedziałku 8 kwietnia b.r. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze przewidziane w tygodniowym planie nauczania. Zgodnie z prawem oświatowym, dyrektor szkoły zapewni opiekę nad uczniami, którzy w dniach strajku pojawią się w szkole. Dyżur pełniony będzie w świetlicy szkolnej w godzinach 7.30-14.30.Planowany na kwiecień egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty odbędzie się.
O rozwoju sytuacji będziecie Państwo na bieżąco informowani poprzez stronę internetową szkół
1.
Serdecznie Państwa przepraszam za problemy wynikłe ze strajku i proszę o wyrozumiałość i zrozumienie dla żądań pracowników oświaty.W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny szkół.

1. Zespół Szkół w Starym Targu 552776222
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie Wielkim 552771522
3. Szkoła Podstawowa w Szropach 52670133

Z poważaniem
W imieniu Dyrektorów Szkół
Wójt Gminy
/-/
Wiesław Kaźmierski

___________________________________________________________________________

I N F OR M A C J A

 Szanowni Państwo,

W związku z realizowaną inwestycją „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 – odc. I od granicy m. Malbork do m. Grzymała” ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi wprowadzono ograniczenia w ruchu dla pojazdów poruszających się drogą wojewódzką nr 515 na rozbudowywanym odcinku drogi. Wprowadzone ograniczenia w ruchu wynikają z konieczności wykonania głębokich wykopów pod nową konstrukcję drogi oraz podyktowane są względami zapewnienia bezpieczeństwa poruszających się drogą.

Objazdy zostały wyznaczone drogami krajowymi nr 22, 55 oraz drogą wojewódzką nr 517 – zgodnie z załączoną notatką.

Trasa objazdu została pokazana na załączniku graficznym (w załączeniu) i przebiega następująco:

Tropy Sztumskie - DW517 - Sztum - DK55 – Malbork - DK55 - DK22 - DW515

Na rozbudowywanym odcinku drogi Wykonawca będzie prowadził roboty drogowe w sposób umożliwiający dojazd do posesji, przejazd komunikacji zbiorowej, zaopatrzenia do funkcjonujących na terenie budowy zakładów czy instytucji, przejazd służb ratowniczych i komunalnych.

Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać w okresie od 07.01.2019 r. do 31.10.2019 r.

Serdecznie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wszystkim ewentualnym zainteresowanym.

Za powyższe utrudniania z góry przepraszamy i prosimy wyrozumiałość. Zwracamy się również z prośbą o szczególne zwracanie uwagi na obowiązujące tymczasowe oznakowanie oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu w tym również osób pracujących przy rozbudowie drogi.

Z poważaniem Renata Sykut

                                                                                                                                    

                                               INFORMACJA
                                      STAROSTY SZTUMSKIEGO

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy


Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2019 roku.

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:
1/ Bogdan Statkiewicz - adwokat
2/ Natalia Hajdamowicz-Rydel - adwokat
według harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku – w godz. od 11.00 do 15.00

Telefon kontaktowy (55) 267-74-22

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego ul. H. Kołłątaja nr 9, 83-110 Tczew. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:
1/ Anna Szypułowska-Stasiuk – radca prawny
2/ Piotr Świeca- adwokat
według harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku – w godz. od 9.00 do 14.00

Telefon kontaktowy (55) 276-22-50

Starosta Sztumski
/-/ Sylwia Celmer
Informacja o udzielaniu nieodplatnej porady prawnej


Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Lista jednosdtek nieodpłatnego poradnictwa

Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatna pomoc prawna


ROZWÓJ I WSPARCIE SPORTU NA TERENIE GMINY STARY TARG w  2019

Zarządzenie Wójta Gminy Stary Targ dotyczące ogłoszenia  otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2019.

Zarządzenie Wójta Gminy Stary nr 4/2019 z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań rozowju sportu na terenie Gminy Stary Targ w roku 2019


wszelkie kwoty z tytułu zobowiązań należne Gminie Stary Targ prosimy wpłacać na rachunek bankowy nr 40 8309 0000 0011 3218 2000 0070 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Sztumie oddział Stary Targ


Zarządzenie Nr 5/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenj w Starym Targu z dnia 03 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko referent ds świadczeń rodzinnych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje Rocznego Programu  Współpracy na 2018r. oraz projekt uchwały

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarcie Konkursu  na projekt rozowju sportu Gminy Stary Targ na rok 2018

_________________________________________________________________________

Ogłoszenie !!!!!!!!! - zmiana Zarządcy Gminnego Zasobu Lokalowego

________________________________________________________________________

Informujemy mieszkańców Gminy Stary Targ o obowiązku zgłoszenia posiadania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Gminnej Ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w terminie do 11 sierpnia 2017r.

informacja i wzór zgłoszenia


Informacja dotycząca obowiązku umieszczania tabliczek z numerami porządkowymi posesji!!!!!


Zarządzenie Wójta Gminy Stary Targ nr 9/2017 z dnia 09 marca 2017r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.


wnioski o udzielonie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów

zawierajacych azbest ogłoszenie


Ogłoszenie

Gminy Ośrodek Pomocy w Starym Targu informuje, że wypłata

wszystkich udzielanych zasiłków, wypłacanych gotówką

od 01.01.2017 r. realizowana będzie przez

BANK SPÓŁDZIELCZY w SZTUMIE

ODDZIAŁ STARY TARG


                                                I N F O R M A C J A

Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścików, obowiązującej na terenie Gminy Stary Targ - uchwała nr XXX.214/2017 z dnia 22 czerwca 2017r.


informacja  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie dotycząca zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych


pomocnik rolnika.

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   dotycząca zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.


***

OGŁOSZENIE

Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców z dofinansowaniem do 85%

Informujemy, iż na terenie GMINY STARY TARG nadal trwa nabór deklaracji/ ankiet do listy rezerwowej odnośnie dofinansowania do odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zgodnie z Działaniem Regionalnego Programu Operacyjnego 10.3.1 "Odnawialne źródła energii", Oś Priorytetowa X "Energia"

Więcej informacji w siedzibie Urzędu Gminy oraz pod nr tel. 55 640-50-50 wew. 17

(formularze deklaracji dostępne w siedzibie Urzędu Gminy)

*********


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nowy  harmonogram odbioru odpadów obowiązujący  od 01 lipieca - do 31`grudnia 2019 r.

Uchwała Rady Gminy Stary Targ nr III/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

                               PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE w 2019 ROKu

                                                  INFORMACJA !!!!!

Podatek rolny i leśny na rok 2019  ustalony  zgodnie z Komunmikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w Monitorze Polskim  poz. 1004 i 1005

Deklaracje podatkowe:

załącznik nr 1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości

załącznik nr 2 - informacja w sprawie podatku rolnego

załącznik nr 3 - informacja w sprawie podatku leśnego

załącznik nr 4 - deklaracja na podatek od nieruchomości

załącznik nr 5 - deklaracja na podatek rolnyy

załącznik nr 6 - deklaracja na podatek leśny

                   Uchwały podatkowe obowiązujące w 2019r.

Uchwała nr XLV/328/2018 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r.

Uchwała nr XLV/329/2018 w sprawie: dziennych stawek opłaty targowej, terminów platności oraz zasad poboru.

Uchwała nr XLV/330/2018 w sprawie: stawek opłat od posiadania psów i terminów płatności.


Otwarty konkurs na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ - ogłoszenie

Okreslenie warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozowju sportu na obszarze Gminy Stary Targ - uchwała Rady Gminy

Wnioski - wzór wniosku


PUNKTY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SZTUMSKIEGO INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO                do konsultacji projekt statutu sołectwa


pismo Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.  w sprawie wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w sprawach o przyznanie płatności bezpośrednich oraz środków obszarowych w ramach PROW 2014-2020.


Linki:

Opłaty za korzystanie ze środowiska: www.bip.pomorskie.eu/Article/id,145.html

ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa pomorskiego: http://pogodynka.pl/ostrzezenia

Monitor Polski: http://monitorpolski.gov.pl

Dziennik Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl

E-alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim: http://www.e-przedszkola.pl

nabór do projektu "R@zem w sieci - Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ"  /CCF20140709.pdf

System Informacji Przestrzennej Gminy Stary Targ starytarg.e-mapa.net


informacje dla mikroprzedsiębiorców dotyczące obowiązku wysyłania do systemu skarbowego Jednolitego Pliku Kontroilnego Vat: informacjaZarządzenie Wójta w sprawie konkursu projektów na wspiercie rozwoju sportu - informacja- uchwałaAktualności

Nowa strona BIP

24.08.2013

Witamy w na nowym bip-e Urzędu Gminy w Starym TarguOpublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 02.07.2019
Podpisał: Anna Sałek
Dokument z dnia: 13.06.2019
Dokument oglądany razy: 233 459