bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie

Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia 2019

Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania członka Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730) na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w gminach Lubichowo i Stary Targ

Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 43a/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu spraw Gminy powierzonych Sekretarzowi Gminy Stary Targ Pani Alicji Podlewskiej

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 36a/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu spraw Gminy powierzonych zastępcy Wójta Gminy Stary Targ Panu Pawłowi Kaszyńskiemu

Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. naboru: 1. na wolne stanowisko urzędnicze − pracownik ds. gospodarki gruntami, 2. na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Gminy w Starym Targu − Sekretarz Gminy

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za 2018 rok

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogloszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 27a/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Stary Targ do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora: 1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Targu, 2. Zespołu Szkół w Starym Targu

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 24a/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji socjalnej

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru protokołu przebiegu głosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Kalwa oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Nowy Targ oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Jurkowice oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Jordanki oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Tulice oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Kątki oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Bukowo oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Stary Targ oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Dąbrówka Malborska oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Szropy oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Łoza oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Ramoty oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Szropy-Niziny oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Tropy Sztumskie oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich (wyborczych) oraz ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich, na których dokonane zostaną wybory sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Targu i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie Wielkim

Zarządzenie nr 7a/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w Gminie Stary Targ

Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Targu

Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ w roku 2019

Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2019

Zarządzenie nr 1a/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Stary TargOpublikował: Paweł Makara
Publikacja dnia: 06.09.2019
Podpisał: Paweł Makara
Dokument z dnia: 04.09.2019
Dokument oglądany razy: 89