bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie

Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia 2019

Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania członka Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730) na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w gminach Lubichowo i Stary Targ

Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 43a/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu spraw Gminy powierzonych Sekretarzowi Gminy Stary Targ Pani Alicji Podlewskiej

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 36a/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu spraw Gminy powierzonych zastępcy Wójta Gminy Stary Targ Panu Pawłowi Kaszyńskiemu

Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. naboru: 1. na wolne stanowisko urzędnicze − pracownik ds. gospodarki gruntami, 2. na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Gminy w Starym Targu − Sekretarz Gminy

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za 2018 rok

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogloszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 27a/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Stary Targ do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora: 1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Targu, 2. Zespołu Szkół w Starym Targu

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 24a/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji socjalnej

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru protokołu przebiegu głosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Kalwa oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Nowy Targ oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Jurkowice oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Jordanki oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Tulice oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Kątki oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Bukowo oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Stary Targ oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Dąbrówka Malborska oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Szropy oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Łoza oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Ramoty oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Szropy-Niziny oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia miejsca, godziny i dnia zebrania wiejskiego dla sołectwa Tropy Sztumskie oraz wyznaczenia spośród radnych sołectwa − przewodniczącego zebrania wyborczego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich (wyborczych) oraz ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich, na których dokonane zostaną wybory sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Targu i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie Wielkim

Zarządzenie nr 7a/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w Gminie Stary Targ

Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Targu

Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ w roku 2019

Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2019

Zarządzenie nr 1a/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Stary Targ

Zarządzenia 2018

Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 10.09.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 31.08.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 17/2017 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: pobierania opłat za ksero i fax w Urzędzie Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 30.08.2018r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Targ za I półrocze 2018 roku

Zarządzenie nr 35/18 z dnia 22.08.2018r. w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie nr 34a/2018 z dnia 14.08.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 30.07.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 27.07.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 32a/2018 z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 29.06.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 28 czerwca 2018r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 15.06.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu "Dobry start" w Gminie Stary Targ

Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie powołania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 dla Gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 08 czerwca 2018r. w sprawie: powołania do stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późniejszymi zmianami)członka komisji przetargowej

Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 05 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców, położonych w gminie Stary Targ

Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 04.06.2018r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Targu

Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 04.06.2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu do prowadzenia postępowań w zakresie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Zarządzenie nr 22a/2018 z dnia 01.06.2018r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 01.06.2018r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie oraz do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 01.06.2018r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Starym Targu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie

Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 01.06.2018r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznanwania dodatków mieszkaniowych

Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 01.06.2018r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, a także do realizacji obowiązku określonego w art.8a ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2006r., poz. 169 z późn.zm.)

Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 01.06.2018r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu do składania jednoosobowych oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Gminy Stary Targ w zakresie sprawowanej funkcji

Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 01.06.2018r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu do dokonywania czynności prawnych związanych z prawidłowym utrzymaniem kierowanej jednostki organizacyjnej, bieżącą działalnością jednostki oraz wykonywaniem przez nią zadań statutowych i reprezentowania Gminy w tym zakresie

Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 01.06.2018r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu do wydawania decyzji administracyjnych,postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Stary Targ

Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 01.06.2018r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (Dz.U. z 2016r. poz. 785 z póź. zm.), w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie

Zarządzenie nr 14a/2018 z dnia 22 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Kodeksu Postepowania RODO

Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 22 maja 2018r. w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych

Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 14.05.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 10.05.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 26.04.2018r w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 16.04.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 30.03.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 28.03.2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za rok 2017

Zarządzenie nr 7a/2018 z dnia 14 marca 2018r. w sprawie zwrotu cząści kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym przy obsłudzie monitorów ekranowych

Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 14.03.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 9 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy stary Targ w roku 2017

Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepwłnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunków lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 23.02.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 22.02.2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Targu

Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 07 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2018

Zarządzenie nr 1a/2018 z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Targ w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 15.01.2018r w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018Opublikował: Ewelina Knapik
Publikacja dnia: 17.09.2019
Podpisał: Paweł Makara
Dokument z dnia: 04.09.2019
Dokument oglądany razy: 220