bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym

Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym

  • ulga z tytułu nabycia gruntów

(5-letnie zwolnienie i 2-letnia ulga) na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha gruntów.

Wniosek (pobierz)
Oświadczenie PKD (pobierz)
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (pobierz)

  • ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

- budowę lub modernizacje budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
- zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Wniosek (pobierz)
Oświadczenie PKD (pobierz)
Formularz pomoc publiczna (pobierz)

Urząd Gminy Stary Targ
Referat Finansowy

Wiesława Skowrońska
pokój nr 10
tel. 055 640 50 50 wew. 15

Wymagane dokumenty
- Wniosek o przyznanie danej ulgi z podaniem przesłanek i okoliczności uzasadniających przyznanie danej ulgi.
- Do wniosku o przyznanie ulgi z tytułu nabycia należy dołączyć kserokopie aktu notarialnego.
- Do wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy ustawy Ordynacja podatkowa stanowią inaczej.

Tryb odwoławczy
• Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Targ.
• Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
• Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
• Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Stary Targ.

Uwagi
• Wnioski nie zawierające wymaganych załączników, a także nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, pozostawia się bez rozpatrzenia.
• W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się 5-letniego zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
• Ulgi z tytułu nabycia gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi lub Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze kupna nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.

Podstawa prawna
a) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.).
b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900).
c) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).Opublikował: Paweł Makara
Publikacja dnia: 05.11.2019
Podpisał: Wiesława Skowrońska
Dokument z dnia: 05.11.2019
Dokument oglądany razy: 24