bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku rolnym

Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku rolnym

Urząd Gminy Stary Targ
Referat Finansowy

Wiesława Skowrońska
pokój nr 10
tel. 055 640 50 50 wew. 15

Wymagane dokumenty
-
osoby fizyczne:
a) Informacja o gruntach IR-1 (pobierz)
• załącznik do informacji o gruntach dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 (pobierz)
• załącznik do informacji o gruntach dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 (pobierz)
• załącznik do informacji o gruntach dane pozostałych podatników ZIR-3 (pobierz)
Załączniki:
a) oświadczenie - zbycie nieruchomości (pobierz)
b) oświadczenie - rozwiązanie umowy dzierżawy (pobierz)
c) adres do korespondencji (druk)
- osoby prawne:
a) deklaracja na podatek rolny DR-1 (pobierz)
• załącznik do deklaracji na podatek rolny dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 (pobierz)
• załącznik do deklaracji na podatek rolny dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 (pobierz)
b) pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej UPL-1P (druk)

Termin załatwienia sprawy
- Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku w terminie do 1 miesiąca – dla osób fizycznych,
- Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach sporządzone na obowiązujących formularzach, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.
- Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do 15 stycznia, właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na obowiązującym formularzu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (w przypadku korekty deklaracji – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności zmian).

Tryb odwoławczy
- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Targ.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Stary Targ.

Uwagi
Cena 1q żyta przyjęta do wymiaru podatku rolnego na rok 2019 wynosi 54,36 zł – wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 MP.2018 poz. 1004

Podstawa prawna
a) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz. U z 2019 r. poz. 1105).
b) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.).
c) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).Opublikował: Paweł Makara
Publikacja dnia: 06.11.2019
Podpisał: Wiesława Skowrońska
Dokument z dnia: 06.11.2019
Dokument oglądany razy: 27