bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zwrot opłaty skarbowej

Zwrot opłaty skarbowej

Urząd Gminy Stary Targ
Referat Finansowy

Joanna Liedtke
pokój nr 10
tel. 055 640 50 50 wew. 15

Ogólny opis
1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli:
- Mimo zapłacenia opłaty – nie dokonano czynności urzędowej.
- Mimo zapłacenia opłaty – nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
- Zapłaty opłaty skarbowej dokonano na rachunek niewłaściwego miejscowo organu podatkowego.
- Opłatę skarbową zapłacono nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.
2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej.
2. Wskazanie, gdzie był lub miał być złożony wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zezwolenia lub zaświadczenia (pozwolenia, koncesji), za który dokonano opłaty skarbowej, która ma zostać zwrócona.

Formularz do pobrania
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej (pobierz)

Termin i sposób załatwienia sprawy
Decyzję w sprawie zwrotu/stwierdzenia nadpłaty opłaty skarbowej wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane
– nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, czekiem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszona jest o koszty opłaty pocztowej.

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno spełniać wymogi określone w art. 222 ustawy – Ordynacja podatkowa, tj. zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1827 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 900 ze zm.).Opublikował: Paweł Makara
Publikacja dnia: 06.11.2019
Podpisał: Wiesława Skowrońska
Dokument z dnia: 06.11.2019
Dokument oglądany razy: 18