bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Młodociani

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Wójt Gminy Stary Targ informuje, że dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych w świetle znowelizowanych od 1 września 2012 roku przepisów (art. 70b ustawy o systemie oświaty) Pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych musi dodatkowo do wniosku (od sierpnia 2012 r.) dołączyć dwa dokumenty:
1. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania nr 3);
2. Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk oświadczenia do pobrania nr 4).

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
Do wniosku należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:
1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
2. Kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (lub zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, ewentualnie zasadniczej szkole zawodowej);
3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
4. Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;
5. Kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w wypadku s.c. również kopię umowy spółki);
6. Kopię świadectwa pracy (w wypadku potrzeby);
7. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
oraz dodatkowo (od sierpnia 2012) w związku z zaliczaniem dofinansowania kształcenia młodocianych do pomocy de minimis (ust.11 w nowelizowanym art. 70b ustawy o systemie oświaty):
8. Wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
9. Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie Konieczność przedstawiania informacji z pkt. 8 i 9 wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2014 poz. 1543), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 pażdziernika 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. 2014 poz. 1550) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
Prosi się wszystkich pracodawców o informowanie, o zawieraniu umów z młodocianymi pracownikami Wójta Gminy Stary Targ, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

                   Druki do pobrania                                                     

1. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym procownikiem

2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis

4. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy De Minimis

Akty prawne dotyczące sprawy
1. Znowelizowany art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie MEN z dnia. 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 7),
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.),
5. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2014 poz. 1543),
7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2004, Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.).

 Opublikował: Alicja Kowalczyk
Publikacja dnia: 20.08.2015
Podpisał: Alicja Kowalczyk
Dokument z dnia: 28.11.2013
Dokument oglądany razy: 4 897