Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Podatki i opłaty Podatek od środków transportowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek od środków transportowych, menu 119 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Urząd Gminy Stary Targ
Referat Finansowy
Wiesława Skowrońska
pokój nr 10
tel. 055 640 50 50 wew. 224

Wymagane dokumenty
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych DT-1/A obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku

Termin załatwienia sprawy

 • Podmioty są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowych powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
 • Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy.
 • W przypadku odwołania należy uiścić opłatę skarbową (prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną)
 • Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 • Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
 • Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Stary Targ.

Rozpatrywanie wniosków dotyczących podatku od środków transportowych w sprawie:

 • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
 • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Wymagane dokumenty
• podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej:
podanie o udzielenie ulgi w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty podatku wraz z uzasadnieniem.

Załączniki:

 1. Oświadczenie o stanie majątkowym (druk).
 2. Inne materiały i dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie (np. zaświadczenie o zarobkach brutto z ostatnich 3 miesięcy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o pomocy finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odcinek renty, rozliczenie z Urzędem Skarbowym za poprzedni rok, zaświadczenie o chorobie lub inne dokumenty świadczące o sytuacji podatnika).

• podatnicy prowadzący działalność gospodarczą:
podanie wraz z uzasadnieniem z uwzględnieniem przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2019r. poz. 900 ze zm.) oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123 poz. 1291 ze zm.).

Załączniki:

 1. Informacja o pomocy uzyskanej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy (druk).
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym (druk).
 3. Inne materiały i dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie (np. zaświadczenie o zarobkach brutto z ostatnich 3 miesięcy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o pomocy finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odcinek renty, rozliczenie z Urzędem Skarbowym za poprzedni rok).
 4. Informacje o aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy (bilans, rozliczenia z Urzędem Skarbowym).

Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy ustawy Ordynacja podatkowa stanowią inaczej.

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Targ.
 • Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 • Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
 • Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Stary Targ.

Uwagi

 • Podstawą rozstrzygnięcia w przedmiotowych sprawach jest spełnienie przesłanki ważnego interesu podatnika (np. utrata możliwości zarobkowania, obniżenie zdolności płatniczych oraz zdarzenia losowe jak powódź, pożar, kradzież itp.) lub ważnego interesu publicznego (pewna potrzeba, której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej – całemu społeczeństwu).
 • Wnioski nie zawierające wymaganych załączników, a także nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uchwały obecnie obowiązujące

 1. Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Gminy Stary Targ z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Podstawa prawna
a) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).
b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900).
c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 28 grudnia 2018 r., poz. 2436).

Metryka

data wytworzenia
2019-11-05
data udostępnienia
2019-11-05
sporządzone przez
Wiesława Skowrońska
opublikowane przez
Makara Paweł
ilość odwiedzin
524
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.