Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Podatki i opłaty Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym, menu 123 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym

Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym

Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym

 • ulga z tytułu nabycia gruntów

(5-letnie zwolnienie i 2-letnia ulga) na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha gruntów.

Wniosek (pobierz)
Oświadczenie PKD (pobierz)
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (pobierz)

 • ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

- budowę lub modernizacje budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
- zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Wniosek (pobierz)

oswiadczenie do ulgi inwestycyjnej (pobierz)

oswiadczenie do ulgi inwestycyjnej 2 (pobierz)
Oświadczenie PKD (pobierz)
Formularz pomoc publiczna (pobierz)

Urząd Gminy Stary Targ
Referat Finansowy

Wiesława Skowrońska
pokój nr 10
tel. 055 640 50 50 wew. 224

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie danej ulgi z podaniem przesłanek i okoliczności uzasadniających przyznanie danej ulgi.
 • Do wniosku o przyznanie ulgi z tytułu nabycia należy dołączyć kserokopie aktu notarialnego.
 • Do wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy ustawy Ordynacja podatkowa stanowią inaczej.

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Targ.
 • Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 • Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
 • Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Stary Targ.

Uwagi

 • Wnioski nie zawierające wymaganych załączników, a także nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się 5-letniego zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
 • Ulgi z tytułu nabycia gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi lub Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze kupna nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.

Podstawa prawna
a) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).
b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900).
c) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).

Metryka

data wytworzenia
2019-11-05
data udostępnienia
2019-11-05
sporządzone przez
Wiesława Skowrońska
opublikowane przez
Pawłowski Łukasz
ilość odwiedzin
655
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.