Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Podatki i opłaty Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym, bieżące, menu 123 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym

Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym

Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym

 • ulga z tytułu nabycia gruntów

(5-letnie zwolnienie i 2-letnia ulga) na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha gruntów.

Wniosek (pobierz)
Oświadczenie PKD (pobierz)
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (pobierz)

 • ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

- budowę lub modernizacje budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
- zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Wniosek (pobierz)
Oświadczenie PKD (pobierz)
Formularz pomoc publiczna (pobierz)

Urząd Gminy Stary Targ
Referat Finansowy

Wiesława Skowrońska
pokój nr 10
tel. 055 640 50 50 wew. 224

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie danej ulgi z podaniem przesłanek i okoliczności uzasadniających przyznanie danej ulgi.
 • Do wniosku o przyznanie ulgi z tytułu nabycia należy dołączyć kserokopie aktu notarialnego.
 • Do wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy ustawy Ordynacja podatkowa stanowią inaczej.

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Targ.
 • Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 • Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
 • Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Stary Targ.

Uwagi

 • Wnioski nie zawierające wymaganych załączników, a także nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się 5-letniego zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
 • Ulgi z tytułu nabycia gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi lub Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze kupna nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.

Podstawa prawna
a) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).
b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900).
c) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).

Metryka

data wytworzenia
2019-11-05
data udostępnienia
2019-11-05
sporządzone przez
Wiesława Skowrońska
opublikowane przez
Makara Paweł
ilość odwiedzin
356
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.