Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urzędu Stanu Cywilnego Dowody osobiste
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dowody osobiste, menu 171 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dowody osobiste

Dowody osobiste

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Dowód osobisty jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.  

E-dowód to dowód osobisty z warstwą graficzną i warstwą elektroniczną.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

  Ponadto umożliwia posiadaczowi:

 - uwierzytelnienie w usługach online za pomocą profilu osobistego, 

 - składanie podpisu osobistego

 - potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu

 

 Podstawa prawna:                      

1)       Ustawa z dnia 10 września 2010 roku o dowodach osobistych (t. jedn. Dz.U. z 2019r. 

  poz. 653z późn.zm.);

 

2)       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31);

 

 

3)       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019r.  w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r. poz. 400).

Wymagane dokumenty:         

 - Dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem

 - Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego

- Skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub małżeństwa – na żądanie organu gmin, w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze  Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL.

 - Dokument poświadczający obywatelstwo polskie – na żądanie organu gminy, w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Miejsce złożenia dokumentów

 Urząd Gminy w Starym Targu ul. Główna 20, 82 – 410 Stary Targ

 tel. 55 640 50 50 w.211

 pokój Nr 3 - USC

Wniosek nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej      

Termin załatwienia sprawy:    

 Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 kpa.

  Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie:

 - pisemnej (papierowej) – osobiście

 - w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przez platformę ePUAP.

 W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dotyczy również osób małoletnich), wniosek o wydanie dowodu osobistego składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej.

  Osoba małoletnia może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

 Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.

 Dowód osobisty wydany osobie posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

 Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Wyjątek stanowi osoba, która nie ukończyła 5 roku życia albo nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy. 

 W celu ustalenia kodu PIN do certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub podpisu osobistego oraz odbioru kodu PUK niezbędna jest obecność osoby małoletniej powyżej 13 roku życia lub osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Tryb odwoławczy:

 Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów,  o których mowa w art. 29 ustawy, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy.

 Odmowa wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

 Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Targ w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 Dowody osobiste wydane przed dniem 4 marca 2019 roku zachowują ważność do upływu   terminów w nich określonych.

 

Dokumenty do pobrania:

klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych z zakresu wydawania dowodów osobistych

wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia - wersja papierowa

ulotka dotycząca dowodu osobistego

 

 

 

Metryka

data wytworzenia
2020-08-19
data udostępnienia
2020-08-19
sporządzone przez
opublikowane przez
Pawłowski Łukasz
ilość odwiedzin
352
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.