Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urzędu Stanu Cywilnego Informacje ogólne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje ogólne, menu 174 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje ogólne

Informacje ogólne

 KONTAKT :

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Targu ul. Główna 20, 82 – 410 Stary Targ

Tel. 55 640 50 50 w.211

Email: usc@gminastarytarg.pl

Płatności z zakresu USC dokonywane są na konto: Urzędu Gminy w Starym Targ:

Nr konta: 40 8309 0000 0011 3218 2000 0070.

 

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO:

Katarzyna Borsuk

 

ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły na terenie Gminy Stary Targ
 2. wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego: skróconych, zupełnych, wielojęzycznych oraz wielojęzycznych standardowych formularzy
 3. wydawanie zaświadczeń: o stanie cywilnym, o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej, o zdolności prawnej obywatela RP do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 4. wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
 5. wpisywanie do rejestru stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów, rozwodów sporządzonych za granicą – transkrypcja aktów
 6.  dokonanie sprostowania i uzupełnienia danych w aktach stanu cywilnego
 7. przyjmowanie oświadczeń: o uznaniu ojcostwa, o nadanie dziecku nazwiska męża matki, o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 8. organizujemy uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego na wniosek zainteresowanych małżonków

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego – t.j. Dz.U. z 2020r. poz.463
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1359
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1000
 4. Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska – t.j. Dz.U. z 2020r. poz.707
 5. Ustawa z dnia 11 stycznia 2019r. o dokumentach publicznych – t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 53
 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich U.E. – Dz.U. z 2019r. poz.860
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego – t.j. Dz.U. z 2020r. poz.256

 

KALUZULA INFORMACYJNA DOT. USC ORAZ ZMIANY IMIENIA I NAZWISKA *

 

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Targu przechowuje akty urodzeń przez okres 100 lat, akty małżeństw i zgonów przez okres lat 80.

Po upływie okresu przechowywania akt stanu cywilnego- akta te przekazywane są do Archiwum Państwowego w Malborku ul. Starościńska 1, 82 – 200 Malbork

Tel. 55 647 44 55 email: sekretariat@malbork.ap.gov.pl

Urząd Stanu Cywilnego przechowuje przedwojenne księgi urodzeń sporządzone w języku niemieckim z lat 1920 – 1938 z  ówczesnych USC: Stary Targ, Waplewo Wielkie, Dąbrówka Malborska, Tropy, Szropy (Zielonki).

Urząd Stanu Cywilnego nie posiada ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z okresu działań wojennych tj. z lat 1939 – 1945; część z ksiąg z w/w okresu może być przechowywane w Urzędzie Stanu Cywilnego  I  w  Berlinie;

ponadto brak księgi urodzeń z roku 1928 z ówczesnego USC Dąbrówka Malborska, USC Stary Targ;

Księgi powojenne:

 1. USC Stary Targ

- księgi urodzeń z lat 1945 – 1967,

- księgi małżeństw z lat 1945 – 1967,

- księgi zgonów z lat 1945-1947, 1948-1952,1953-1957,1958-1962, 1963-1967.

 

 1. USC Szropy

- księgi urodzeń  z lat 1946-1967,

- księgi małżeństw z lat 1945-1959,

- księgi zgonów z lat 1945-1953, 1946-1947,1954-1959.

 

 1. USC Waplewo Wielkie

- księgi urodzeń z lat 1955-1957,

- księgi małżeństw z lat 1955-1957,

- księgi zgonów z lat 1955-1956, 1957

 

 

 1. USC Dąbrówka Malborska

- księgi urodzeń z lat 1955,1956, 1957,

- księgi małżeństw z lat 1955,1956,1957,

- księgi zgonów z lat 2955,1956,1957.

 

Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z terenu Gminy Stary Targ z lat 1968 – 1972 posiada Urząd Stanu Cywilnego w Sztumie.

 

Zgłoszenie urodzenia:

 

Należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.

Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenia należy dokonać w ciągu 3 dni.

 

Wymagane dokumenty:

Dowody osobiste rodziców dziecka, odpis akt małżeństwa dla dziecka pochodzącego z małżeństwa/ odpis aktu urodzenia matki w przypadku panny.

 

Jeżeli dziecko ma być uznane przez ojca dziecka – rodzice winni być pełnoletni i winni zgłosić się razem.

 

Jeżeli od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego minęło 300 dni, dziecko może być uznane przez biologicznego ojca, który winien zgłosić się wraz z matką dziecka.

 

Jeżeli od zgonu męża minęło 300 dni, dziecko może być uznane przez biologicznego ojca, który winien zgłosić się wraz z matka dziecka.

 

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest biologicznym ojcem dziecka i dziecko nosi nazwisko matki – dopuszczalne  jest nadanie dziecku nazwiska męża matki. – jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wymagana jest jego zgoda.

 

* wniosek o nadanie dziecku nazwiska męża/matki

* wniosek o uznanie ojcostwa

 

Zawarcie małżeństwa:

 

Małżeństwo może być zawarte przez osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat, po upływie miesiąca od momentu kiedy osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo złożyły pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego następuje w dniu złożenia wymaganych dokumentów i ważne jest 6 miesięcy od jego wydania.

 

*wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

 

 

 

Wymagane dokumenty:

Dowody osobiste, odpisy aktów stanu cywilnego –akt urodzenia w przypadku panny i kawalera; - akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie  w przypadku osób rozwiedzionych/ lub adnotacją o ustaniu małżeństwa w przypadku wdowy, wdowca.

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84,00zł

Jeśli ślub cywilny ma się odbyć poza lokalem USC opłata dodatkowa wynosi 1000zł.

Świadkowie muszą być pełnoletni i posiadać do okazania dowody osobiste.

Obywatel RP zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo

*wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

*wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

Na podstawie wyroku Sądu  do aktu małżeństwa dodawana jest wzmianka o rozwodzie i aktualizowana jest baza PESEL w związku ze zmianą stanu cywilnego na rozwiedziona/y.

Rozwiedziony małżonek w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się rozwodu może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

*wniosek o przyjęcie do protokołu oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

A po upływie tego terminu nazwisko można zmienić tylko decyzją administracyjną.

*wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

Jeżeli małżeństwo zawarte w tut. USC zostało rozwiązane przez rozwód za granicą należy złożyć wniosek o wpisanie wyroku orzeczonego poza granicami RP.

*wniosek o wpisanie wyroku orzeczonego poza granicami RP

Zgłoszenie zgonu:

Należy dokonać najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin od zgonu.

Wymagane dokumenty

Karta zgonu wystawiona przez lekarza, dowód osobisty osoby zmarłej, dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

 

 

Odpisy aktów stanu cywilnego:

Wydaje się na wniosek osoby której akt dotyczy, jego wstępnego (rodzice, dziadkowie), jego zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego, sądu lub innego organu państwowego, osobie która wykaże interes prawny – stosowny dokument do wglądu.

*wniosek o wydanie odpisu asc 1

*wniosek o wydanie odpisu asc 2

Jeśli potrzebny jest odpis aktu za granicą to należy złożyć wniosek o wydanie odpisu wielojęzycznego lub też o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza – tłumaczenie pomocnicze do odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.

*wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza

Opłata skarbowa za wydanie odpisów wynosi stosownie:

Odpis skrócony – 22,00zł

Odpis zupełny – 33,00zł

Opłata za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza dodatkowo 17,00zł

 

Jeśli wydany akt stanu cywilnego zawiera błędy to należy akt ten sprostować na podstawie wcześniejszych aktów zgodnie z art. 35 ustawy PASC lub też jeżeli nie zawiera wszystkich danych akt taki należy uzupełnić zgodnie z art. 37ustawy PASC.

 

*wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu małżeństwa

 

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą – transkrypcja

Osoba występująca z wnioskiem o wpisanie zagranicznego aktu może uczynić to osobiście lub za pośrednictwem konsula RP za granicą.

Wymagane dokumenty

Odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski/ wielojęzyczny odpis aktu stanu cywilnego,

W przypadku gdy zagraniczny dokument nie posiada wszystkich danych wymaganych w polskim dokumencie - niezbędne jest jego uzupełnienie, jeśli zaś zawiera dane niezgodne ze wcześniej sporządzonymi aktami wymagane jest jego sprostowanie.

*wniosek o wpisanie urodzenia które nastapiło za granicą

*wniosek o wpisanie małżeństwa do rejestru które nastąpiło za granicą

*wniosek o wpisanie zgonu ktory nastapił za granicą

*wniosek o uzupełnienie brakujących danych w asc

Metryka

data wytworzenia
2020-08-26
data udostępnienia
2020-08-26
sporządzone przez
opublikowane przez
Pawłowski Łukasz
ilość odwiedzin
244
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.