Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Referaty Referat Organizacyjny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Organizacyjny, bieżące, menu 56 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny - kierownik Alicja Podlewska

Do zakresu działania referatu organizacyjnego należą sprawy obsługi kancelaryjnej urzędu, ewidencji działalności gospodarczej, sprawy kadrowe, ewidencji ludności, obsługi rady gminy i jej organów, prowadzenie spraw komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, sprawy wojskowe, obronne, obrony cywilnej, ochrony p.pożarowej, sprawy dodatków mieszkaniowych, stypendia szkolne, zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe, utrzymania czystości w budynku urzędu i na jego zewnątrz, dostarczanie korespondencji adresatom zamieszkałym na terenie gminy, ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych, a w szczególności:

 1. wykonywanie zadań terenowych organów obrony cywilnej,
 2. kierowanie i koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej realizowanych przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne,
 3. opracowywanie i aktualizowanie przy współudziale innych stanowisk pracy planu obrony cywilnej
 4. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. organizacja doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 6. nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony RP,
 7. koordynowanie spraw z zakresu zagrożeń kryzysowych,
 8. utrzymanie w stałej aktualności dokumentów stałego dyżuru dla potrzeb wójta,
 9. prowadzenie spraw akcji kurierskiej,
 10. realizacja zadań i organizacja systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania
 11. prowadzenie magazynu ze sprzętem obrony cywilnej,
 12. wnioskowanie potrzeb w zakresie środków finansowych na cele ochrony p. pożarowej,
 13. zaopatrywanie jednostek OSP w paliwo i sprzęt pożarniczy oraz zapewnienie należytego stanu technicznego sprzętu,
 14. nadzorowanie działalności w zakresie ochrony p. pożarowej na terenie gminy,
 15. prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych,
 16. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach i o zbiórkach publicznych,
 17. zgłaszanie wyznaczonej jednostce wojskowej znalezionych niewypałów,
 18. współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 19. prowadzenie kancelarii tajnej,
 20. prowadzenia ewidencji ludności,
 21. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie,
 22. wprowadzanie do zbioru ewidencji ludności bieżących zmian osobowo- adresowych mieszkańców gminy,
 23. sporządzanie sprawozdań w zakresie ewidencji ludności,
 24. prowadzenie rejestru wyborców,
 25. udział w pracach wyborczych, wynikających z przepisów ordynacji wyborczych oraz aktów wydawanych na jej podstawie,
 26. prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników biblioteki gminnej,
 27. prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników,
 28. prowadzenie ewidencji osób-pracowników podlegających obowiązkowi służby wojskowej,
 29. zwoływanie okresowych narad z sołtysami,
 30. organizacyjne przygotowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich,
 31. prowadzenie spraw Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 32. współpraca z Powiatowym Biurem Pracy,
 33. prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu, zbioru aktów prawnych,
 34. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków obywateli,
 35. zaopatrzenie w materiały biurowe i środki czystości, tablice urzędowe, pieczęcie i naprawa oraz konserwacja sprzętu biurowego,
 36. prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci urzędowych,
 37. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 38. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 39. dokonywanie spisu zeznań świadków,
 40. obsługa centrali telefonicznej i faksu,
 41. obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy i jej organów, wg ustaleń przewodniczącego Rady gminy,
 42. ewidencjonowanie wniosków, postulatów, interpelacji radnych i przekazywanie ich do realizacji,
 43. przekazywanie uchwał Rady gminy właściwym organom nadzoru,
 44. ogłaszanie aktów zawierających przepisy gminne,
 45. sporządzanie protokołów posiedzeń Rady gminy i jej organów,
 46. wykonywanie zadań związanych z wyborami na ławników Sądów Powszechnych,
 47. prowadzenie rejestru i zbioru: protokołów z posiedzeń Rady Gminy i jej organów, opinii komisji,
 48. koordynacja i nadzór nad ochroną danych osobowych i ochrona informacji niejawnych,
 49. utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku urzędu,
 50. doręczanie korespondencji obywatelom zamieszkałym na terenie gminy.
 51. prowadzenie biuletynu informacji publicznej,
 52. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w prowadzonym zakresie,
 53. przyjmowanie wniosków w sprawie dodatków mieszkaniowych,
 54. wyliczanie wysokości przysługującego dodatku,
 55. sporządzanie list płac, zestawień dot.dodatków mieszkaniowych,
 56. przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne,
 57. rozliczanie wydanych decyzji o przyznaniu lub o nie przyznaniu stypendium,
 58. zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe,
 59. obciążanie najemców czynszem najmu,
 60. księgowanie wpływów za lokale mieszkalne i użytkowe,
 61. ochrona danych osobowych oraz ochrona informacji niejawnych w zakresie realizowanych spraw.

Metryka

sporządzono
2019-10-04 przez Kowalczyk Alicja
udostępniono
2019-10-04 00:00 przez Kowalczyk Alicja
zmodyfikowano
2019-10-04 10:17 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1686
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.