Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Gospodarka gruntami 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 185/2 położonej w obr. Kątki - 2021, menu 194, artykuł 764 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 185/2 położonej w obr. Kątki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

 

Wójt Gminy Stary Targ

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Stary Targ

 

  1. Lokalizacja: miejscowość Klecewo gmina Stary Targ.

 

  1. 2.       Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym położona w obrębie Kątki, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 185/2 o powierzchni 0,0674 ha, będąca własnością Gminy Stary Targ. Przedmiotowy budynek użytkowy jest parterowy, niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 54,00 m2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z pustaka i cegły, stolarka zewnętrzna w złym stanie, stropodach jednospadowy kryty papą. Budynek nieocieplony w złym stanie technicznym, złym standardzie wykończenia, do remontu. W budynku zlokalizowana była hydrofornia – była stacja uzdatniania wody. Na niezabudowanej części działki znajdują się tereny zieleni utrzymane w średnim stanie. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Uwaga: Budynek użytkowy obciążony jest umową najmu z przeznaczeniem na budynek gospodarczy/garaż i zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/222/2017 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30.06.2017 roku Najemcy przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości.

 

3.    Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: wg tabeli.

 

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

 

 

Cena wywoławcza

[zł]

 

Wadium

[zł]

 

Data i godz.

przetargu

Położenie

Nr działki

Powierzchnia  [ha]

Księga wieczysta

obręb Kątki,

gmina Stary Targ

 

185/2

 

 

0,0674

 

GD2I/00018524/0

 

12.407,00 zł

(słownie: dwanaście tysięcy czterysta siedem złotych) 

 

1.200,00

(słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)

 

10.08.2021 r.

godz. 10:00

 

4.  Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Targ zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Stary Targ nr IV/23/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Klecewo, nieruchomość znajduje się na terenie 10.W – teren urządzeń infrastruktury technicznej – ujęcie wody oraz 6.KX – ciąg pieszo – jezdny.

 

5.  Podstawa zbycia: uchwała Rady Gminy Stary Targ Nr XXIV/192/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej numerem ewidencyjnym 185/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kątki.

 

6.  Cena wywoławcza: wg tabeli w punkcie 3. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy Stary Targ w Banku Spółdzielczym w Sztumie, Oddział Stary Targ nr 40830900000011321820000070 przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

7.  Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które: wpłacą wadium w wysokości podanej w tabeli w punkcie 3, nie posiadają żadnych zaległości finansowych wobec Gminy Stary Targ, złożą pisemne oświadczenia, że znany im jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości i że zagwarantują dostęp do przebiegających przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu gestorom tych sieci.

 

8.  Terminy i miejsca przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu  10 sierpnia 2021 roku (wtorek), o godz. 10:00 w sali nr 3a (parter) Urzędu Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ.

 

9.  Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 1 200,00 zł, należy wpłacić na konto Gminy Stary Targ w Banku Spółdzielczym w Sztumie, Oddział Stary Targ nr 40 8309 0000 0011 3218 2000 0070 do dnia 06 sierpnia 2021 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

10.  Wysokość postąpienia: nie mniej niż 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych).

 

11.  Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

 

12.  Warunki sprzedaży nieruchomości:

a) nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Stary Targ i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich;

b) Gmina Stary Targ zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę równą cenie nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygrał przetarg.

 

13.   Informacje dodatkowe:

a) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie;

b) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji; w przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium ulegnie przepadkowi;

c) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu;

d)  uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - posiadać wpis do ewidencji działalności, w przypadku osoby prawnej - posiadać wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości;

- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium;

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

 

14. Zastrzeżenia: Wójt Gminy Stary Targ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 

 

Informacji o powyższym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, pokój nr 12 (I piętro), telefon: (55) 640 50 50 wew. 229, e-mail: grunty@gminastarytarg.pl.

 

                                                                                                          

 

 

 

 

Stary Targ, dnia 30.06.2021 r.

Sporządziła: Justyna Jaśtak

Metryka

sporządzono
2021-07-02 przez
udostępniono
2021-07-02 00:00 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2021-07-02 13:11 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
212
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.