Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Gospodarka gruntami 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 227 położonej w obr. Kalwa - 2021, menu 194, artykuł 765 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 227 położonej w obr. Kalwa

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

 

Wójt Gminy Stary Targ

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej,

stanowiącej własność Gminy Stary Targ

 

  1. 1.       Lokalizacja:miejscowość Kalwa, gmina Stary Targ.

 

  1. 2.       Opis nieruchomości:nieruchomość gruntowa rolna położona w miejscowości Kalwa, obręb Kalwa, gmina Stary Targ:
  • działka ewidencyjna nr 227 o powierzchni całkowitej 0,2800 ha (R IIIa - 0,21 ha, LzV – 0,06 ha, N – 0,01 ha);

 

3.    Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: wg tabeli.

 

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

 

 

Cena wywoławcza

[zł]

 

Wadium

[zł]

 

Data i godz.

przetargu

Położenie

Nr działki

Powierzchnia  [ha]

Księga wieczysta

obręb Kalwa,

gmina Stary Targ

 

227

 

 

0,2800

 

GD2I/00015187/4

 

10.000 zł brutto

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 

 

1.000,00 zł

(słownie: jeden tysiąc złotych)

 

11.08.2021 r.

godz. 10:00

 

4.  Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Targ zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Stary Targ nr IV/22/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Kalwa, nieruchomość stanowi teren upraw polowych (18.R).

 

5.  Podstawa zbycia:uchwała Rady Gminy Stary Targ Nr XXII/171/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 227, położonej w obrębie ewidencyjnym Kalwa.

 

6.  Cena wywoławcza: wg tabeli w punkcie 3. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy Stary Targ w Banku Spółdzielczym w Sztumie, Oddział Stary Targ nr 40830900000011321820000070 przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

7.  Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości podanej w tabeli w punkcie 3 oraz złożą oświadczenia, że znany im jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości i że zagwarantują dostęp do przebiegających przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu gestorom tych sieci.

 

8.  Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 24.05.2021 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

    

 

9. Termin i miejsca przeprowadzenia II przetargu: przetarg odbędzie się w dniu  11 sierpnia 2020 roku (środa), o godz. 10:00 w sali nr 3a (parter) Urzędu Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ.

 

9.  Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 1.000,00 zł, należy wpłacić na konto Gminy Stary Targ w Banku Spółdzielczym w Sztumie, Oddział Stary Targ nr 40830900000011321820000070 do dnia 06 sierpnia 2021 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

10.  Wysokość postąpienia: nie mniej niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

 

11.  Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

 

12.  Warunki sprzedaży nieruchomości:

a) nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Stary Targ i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich;

b) Gmina Stary Targ zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę równą cenie nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygrał przetarg.

 

13.   Informacje dodatkowe:

a) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie;

b) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji; w przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium ulegnie przepadkowi;

c) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu;

d)  uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - posiadać wpis do ewidencji działalności, w przypadku osoby prawnej - posiadać wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości;

- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium;

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości;

 

14. Zastrzeżenia: Wójt Gminy Stary Targ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 

 

Informacji o powyższym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, pokój nr 12 (I piętro), telefon: (55) 640 50 50 wew. 23, e-mail: grunty@gminastarytarg.pl.

 

                                                                                                         

 

Stary Targ, dnia 29.06.2021 r

Sporządziła: Justyna Jaśtak

Metryka

sporządzono
2021-07-02 przez
udostępniono
2021-07-02 00:00 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2021-07-02 13:12 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
296
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.