Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Gospodarka gruntami 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OGŁOSZENIE O PRZETARGU - miejscowość Jurkowice, gmina Stary Targ - 2021, menu 194, artykuł 825 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - miejscowość Jurkowice, gmina Stary Targ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

 

Wójt Gminy Stary Targ

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Stary Targ

 

  1. Lokalizacja: miejscowość Jurkowice, gmina Stary Targ.

 

  1. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Jurkowice, obręb Jurkowice, gmina Stary Targ:
  • nr 40/4 o powierzchni 0.4800 ha  (użytki: ŁIV – 0.43 ha, W-ŁIV – 0.05 ha),
  • nr 40/6 o powierzchni 0.1934 ha (użytki: ŁIV – 0.1764 ha, W-ŁIV – 0.0170 ha),
  • nr 40/7 o powierzchni 0.3666 ha (użytki: ŁIV- 0.3136 ha, W-ŁIV - 0.0530 ha).

 

UWAGA: Działka nr 40/6 jest obciążona umową dzierżawy z osobą fizyczną do dnia 30.09.2022 roku z przeznaczeniem na zagospodarowanie rolnicze – uprawy rolne.

Obsługa komunikacyjna do działek nr 40/6 i 40/7 odbywać się będzie przez działkę nr 40/4, która posiada dostęp do drogi publicznej – drogi wojewódzkiej nr 515.

Gmina Stary Targ posiada od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku pozytywną wstępną opinie w sprawie możliwości lokalizacji zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 515 na działkę nr 40/4, służącego do obsługi komunikacyjnej przedmiotowej działki oraz działek sąsiednich nr 40/5, 40/6 i 40/7.

Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji projektowej zjazdu oraz budowy zjazdu, z zapewnieniem możliwości obsługi komunikacyjnej dla właściciela działki nr 40/5.

 

3.    Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: wg tabeli.

 

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

 

 

Cena wywoławcza

[zł]

 

Wadium

[zł]

 

Data i godz.

przetargu

Położenie

Nr działki

Powierzchnia  [ha]

Księga wieczysta

obręb

Jurkowice

gmina

Stary Targ

 

40/4

40/6

40/7

 

 

0,4800

0,1934

0,3666

 

GD2I/00015185/0

GD2I/00014705/5

GD2I/00014705/5

 

 47 150,00 zł

(słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) 

 

4 700,00

(słownie: cztery tysiące siedemset złotych)

 

17.01.2022 r.

godz. 11:00

 

4.  Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Dla przedmiotowych nieruchomości Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, znajdują się na terenach rolnych podmokłych.

 

5.  Podstawa zbycia: uchwała Rady Gminy Stary Targ Nr XXV/199/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 40/4, 40/6 i 40/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Jurkowice.

 

6.  Cena wywoławcza: wg tabeli w punkcie 3. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy Stary Targ w Banku Spółdzielczym w Sztumie, Oddział Stary Targ nr 40830900000011321820000070 przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

7.  Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które: wpłacą wadium w wysokości podanej w tabeli w punkcie 3, nie posiadają żadnych zaległości finansowych wobec Gminy Stary Targ, złożą pisemne oświadczenia, że znany im jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości i że zagwarantują dostęp do przebiegających przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu gestorom tych sieci.

 

8.   Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 09.11.2021 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

    

9.  Terminy i miejsca przeprowadzenia przetargu: II przetarg odbędzie się w dniu  17 stycznia 2022 roku (poniedziałek), o godz. 11:00 w sali nr 9 (I piętro) Urzędu Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ.

 

10.  Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 4 700,00 zł, należy wpłacić na konto Gminy Stary Targ w Banku Spółdzielczym w Sztumie, Oddział Stary Targ nr 40830900000011321820000070 do dnia 13 stycznia 2022 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

11.  Wysokość postąpienia: nie mniej niż 472,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa złote).

 

12.  Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

 

13.  Warunki sprzedaży nieruchomości:

a) nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Stary Targ i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich;

b) Gmina Stary Targ zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę równą cenie nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygrał przetarg.

 

14.   Informacje dodatkowe:

a) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie;

b) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji; w przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium ulegnie przepadkowi;

c) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu;

d)  uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - posiadać wpis do ewidencji działalności, w przypadku osoby prawnej - posiadać wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości;

- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium;

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

 

15. Zastrzeżenia: Wójt Gminy Stary Targ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 

Informacji o powyższym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, pokój nr 12 (I piętro), telefon: (55) 640 50 50 wew. 229, e-mail: grunty@gminastarytarg.pl.

           

Stary Targ, dnia 14.12.2021 r.

Sporządziła: Justyna Jaśtak                                                            

Metryka

sporządzono
2021-12-15 przez Jaśtak Justyna
udostępniono
2021-12-15 00:00 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2021-12-15 07:48 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
213
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.