Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Gospodarka gruntami 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. nr 228 obr. Stary Targ - 2022, menu 217, artykuł 1054 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. nr 228 obr. Stary Targ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713  ze zmianami), art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

 

Wójt Gminy Stary Targ

ogłasza

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stary Targ

 

 1. Lokalizacja: miejscowość Stary Targ, gmina Stary Targ.

 

 1. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Stary Targ, obręb Stary Targ, gmina Stary Targ:
 • działka ewidencyjna nr 228 o powierzchni całkowitej 0,0100 ha;

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: wg tabeli.

 

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

 

 

Cena wywoławcza

[zł]

 

Wadium

[zł]

 

Data i godz.

przetargu

Położenie

Nr działki

Powierzchnia  [ha]

Księga wieczysta

obręb Stary Targ,

gmina Stary Targ

 

228

 

 

0,0100

 

GD2I/00018373/6

 

 2 218,29 zł

(słownie: dwa tysiące dwieście osiemnaście złotych 29/100) 

 

 222,00

(słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote)

 

04.10.2022 r.

godz. 10:00

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stary Targ - Uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia   miejscowego   planu   zagospodarowania  przestrzennego  obszaru zainwestowania wsi Stary Targ, znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (80MN).

 

 1. Podstawa zbycia: uchwała Rady Gminy Stary Targ Nr XXXV/278/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 228 położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Targ.

 

 1. Cena wywoławcza: wg tabeli w punkcie 3. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy Stary Targ w Banku Spółdzielczym w Sztumie, Oddział Stary Targ nr 40830900000011321820000070 przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

 1. UWAGA: Działka nr 228 jest obciążona umowa dzierżawy z osobą fizyczną do dnia 30.09.2022 roku z przeznaczeniem na zagospodarowanie rolnicze – uprawy rolne.

Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi na rzecz podmiotu będącego właścicielem nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 227 lub działka nr 229 lub działka nr 230, obręb ewidencyjny Stary Targ gm. Stary Targ.

Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które: wpłacą wadium w wysokości podanej w tabeli w punkcie 3, nie posiadają żadnych zaległości finansowych wobec Gminy Stary Targ, złożą pisemne oświadczenia, że znany im jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości i że zagwarantują dostęp do przebiegających przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu gestorom tych sieci.

 

 1. Terminy i miejsca przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2022 roku (wtorek), o godz. 10:00 w sali nr 9 (I piętro) Urzędu Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ.

 

 1. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 222,00 zł, należy wpłacić na konto Gminy Stary Targ w Banku Spółdzielczym w Sztumie, Oddział Stary Targ nr 40830900000011321820000070 do dnia 30 września 2022 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

 1. Wysokość postąpienia: nie mniej niż 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote).

 

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

 

 1. Warunki sprzedaży nieruchomości:
 2. a) nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Stary Targ i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich;
 3. b) Gmina Stary Targ zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę równą cenie nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygrał przetarg.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 2. a) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie;
 3. b) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji; w przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium ulegnie przepadkowi;
 4. c) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu;
 5. d) uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - posiadać wpis do ewidencji działalności, w przypadku osoby prawnej - posiadać wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości;

- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium;

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

 

 1. Zastrzeżenia: Wójt Gminy Stary Targ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 

 

Informacji o powyższym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, pokój nr 12 (I piętro), telefon: (55) 640 50 50 wew. 229, e-mail: grunty@gminastarytarg.pl.

 

                                                                                                         

 

 

 

 

Stary Targ, dnia 31.08.2022 r.

Sporządziła: Justyna Jaśtak

Metryka

sporządzono
2022-08-31 przez Jaśtak Justyna
udostępniono
2022-08-31 00:00 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2022-08-31 12:50 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
171
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.