Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RG.X.6733.1.2022 - 2022, menu 223, artykuł 1018 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RG.X.6733.1.2022

RG.X.6733.1.2022.AJ

skan treści obwieszczenia 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARY TARG

 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie

 

 

Działając na podstawie art.  10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021  poz. 735  z późn. zm.)   Urząd Gminy w Starym Targu  zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy   w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 169/21 oraz części działki nr 169/55  położonych w obrębie geodezyjnym Kątki w gminie Stary Targ.

Postępowanie prowadzi się   na rzecz Wójta Gminy Stary Targ

Jednocześnie informuję, że w powyższej sprawie wpłynęło postanowienie uzgadniające:

  • Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 uzyskano uzgodnienie ze Starostą Powiatu jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie ochrony gruntów rolnych (uzgodnienie w trybie „milczącej zgody” ” tj. w trybie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)).
  • Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 uzyskano uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie jako organem właściwym do uzgadniania w zakresie melioracji (Postanowienie Nr GD.ZPU.2.522.512022.AW z dnia 31 stycznia 2022 r.).

Mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 poz. 735  z późn. zm.) w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję  o możliwości zapoznania się  z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów  i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni  od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że akta sprawy  wraz z projektem dostępne są Urzędzie Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ  (pokój nr 4) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00. 

Osoba prowadząca postępowanie:

Anna Jamróz, Tel. (55) 640-505-50 w. 212, e-mail: inwestycje@gminastarytarg.pl

 

 


 

 

Rozdzielnik:

       1.Tablica informacyjna Urząd Gminy Stary Targ 

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Targ

 

  1. a/a RG (sprawę prowadzi insp. Anna Jamróz, pokój nr 4, Tel. (55) 640-505-50 w. 212, e-mail: inwestycje@gminastarytarg.pl)

 

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735  z późn. zm.- wyciąg):

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika chyba, że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  • 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

  • 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej

w obecności pracownika tego organu.

  • 1b. Wgląd w akta sprawy w przypadku, o którym mowa w art. 236 § 2, następuje z pominięciem danych osobowych osoby składającej skargę.
  • 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

Wójt Gminy Stary Targ  jako Administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest prowadzenie postępowań w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ma Pani / Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych – Pani Agnieszka Stawicka,   z którym można się kontaktować poprzez e-mail:   inspektor@cbi24.pl, tel.: 533-667-100. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odbiorcami danych są strony, uczestnicy postępowania, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryka

sporządzono
2022-06-22 przez Jamróz Anna
udostępniono
2022-06-22 00:00 przez Jamróz Anna
zmodyfikowano
2022-06-22 09:08 przez Jamróz Anna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
207
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.