Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG - o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Targ na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030 - 2023, menu 244, artykuł 1150 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG - o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Targ na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Targ na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030”. Przedstawione cele i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian i zagrożeń stanu środowiska, w ramach obszarów interwencji określono cele systemowe i kierunki interwencji, w ramach, których wyznaczono zadania krótkoterminowe i długoterminowe (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, jak również poprawę stanu środowiska na terenie gminy i jakości życia mieszkańców.
W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:
 Ocena stanu środowiska,
 Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie,
 System realizacji programu ochrony środowiska,
 Spis tabel, rycin, wykresów i załączników.
Ocena stanu środowiska na terenie Gminy Stary Targ została przeprowadzona w oparciu o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej interwencji, do których należą:
 ochrona klimatu i jakości powietrza,
 zagrożenia hałasem,
 pola elektromagnetyczne,
 gospodarowanie wodami,
 gospodarka wodno – ściekowa,
 zasoby geologiczne,
 gleby,
 gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 zasoby przyrodnicze,
 zapobieganie poważnym awariom.
W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Przy dokonywaniu oceny stanu środowiska ujęte zostały zagadnienia horyzontalne (adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska). Ocena stanu środowiska powinna zostać uzupełniona o prognozę stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ.
Ponadto w ocenie środowiska uwzględniono syntetyczny opis efektów realizacji dotychczasowego POŚ, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na środowisko oraz dokonano analizy SWOT dla obszarów przyszłej interwencji.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu. Zarówno RDOŚ jak i WSSE uzgodnili odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Z treścią projektu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stary Targ, Główna 20, 82-410 Stary Targ oraz na stronie internetowej https://bip.gminastarytarg.pl
Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 09.01.2023 r. do dnia 30.01.2023 r.
 w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Stary Targ, Główna 20, 82-410 Stary Targ,
 ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy, w godzinach pracy Urzędu,
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: sekretariat@gminastarytarg.pl
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stary Targ.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej https://bip.gminastarytarg.pl oraz w prasie o zasięgu lokalnym.
W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Metryka

sporządzono
2023-01-11 przez Agnieszka Orlich
udostępniono
2023-01-11 07:06 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2023-01-11 07:07 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
102
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.