Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „DECYZJA Nr 1/2023   ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIENIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - 2023, menu 244, artykuł 1234 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

DECYZJA Nr 1/2023   ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIENIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Stary Targ, dnia 01.02.2023 r.

RG.II.6233.1.2.2023.AP

 

DECYZJA Nr 1/2023

 

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W ZAKRESIE OPRÓŻNIENIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

            Na podstawie art. 104, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 7 ust 1 pkt. 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, ust. 1aa, ust. 1b, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) po rozpatrzeniu wniosku p. Tomasza Żabickiego Członka Zarządu firmy mToilet Sp. z o.o. z siedziba ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa z dnia 08.12.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 19.12.2022 r.) w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stary Targ.

 

Wójt Gminy Stary Targ

Zezwala przedsiębiorcy: mToilet Sp. z o.o. z siedzibą ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, NIP 5361938486, KRS 0000766937 na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Stary Targ na następujących warunkach:

 1. Przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem:

Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Stary Targ.

 1. Termin podjęcia działalności: od dnia uprawomocnienia niniejszej decyzji

 

 1. Wymagania w zakresie, jakości usług objętych zezwoleniem:
 2. Usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki,
  w szczególności nie powodując zanieczyszczenia środowiska podczas odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych, bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
 3. Usługi w zakresie opróżnienia i transportu nieczystości ciekłych wykonywać przy pomocy pojazdów spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr. 193, poz. 1617).

 

 1. Teren bazy transportowej znajduje się pod adresem: Trąbki Wielkie ul. Gdańska 29, 80-034 Trąbki Wielkie  
 2. Teren bazy powinien posiadać nawierzchnię utwardzoną i być ogrodzony za pomocą ogrodzenia trwałego.
 3. Teren bazy transportowej, jak również pojazd parkujący na terenie bazy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
 4. Po zakończonej pracy pojazd powinien być parkowany wyłącznie na terenie bazy transportowej, w miejscu utwardzonym.
 5. Pojazd służący do prowadzenia działalności powinien być trwale i czytelnie oznakowany, powinien posiadać w widocznym miejscu informację z nazwą, adresem i numerem telefonu przedsiębiorcy.
 6. Pojazd służący do transportu nieczystości ciekłych musi być myty i dezynfekowany z częstotliwością gwarantującą zapewnienie właściwego stanu sanitarnego.
 7. Pojazd musi być zabezpieczony przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz nieczystości ciekłych.
 8. Opróżnienie zbiorników bezodpływowych musi odbywać się zgodnie ze zleceniem klienta, jednak nie rzadziej niż określono w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Targ.

 

 1. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:

Po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej:

 1. Opróżnić wszystkie beczki asenizacyjne z nieczystości pochodzących ze zbiorników bezodpływowych, przekazując je do punktu zlewnego;
 2. Usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na terenie nieruchomości, na której prowadzona jest działalność;
 3. Obmyć powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne beczek asenizacyjnych i węży ssących odpowiednimi środkami oraz dokonać dezynfekcji dezynsekcji wszystkich pojazdów oraz pomieszczeń i terenu służącego do prowadzonej działalności;
 4. Wypowiedzieć umowy zawarte z właścicielami nieruchomości na odbiór i transport nieczystości ciekłych;
 5. Cofnięcie zezwolenia nie zwalnia firmy z wykonywania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.
 6. Poinformować Wójta Gminy Stary Targ w formie pisemnej o zakończeniu działalności objętej zezwoleniem.

 

 1. Inne wymagania szczegółowe wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem

 

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązania do przestrzegania:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)

- uchwały Rady Gminy Stary Targ nr XVIII/131/2020 z dnia 08 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Targ;

- uchwały Rady Gminy Stary Targ nr XXII/174/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stary Targ

 1. Realizowania usługi przy wykorzystaniu sprzętu sprawnego technicznie, niepowodującego wycieków olejów, smarów itp. Zgodnie z technicznymi oaz sanitarno – porządkowymi wymaganiami;
 2. Realizowania usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób zapewniający skuteczną ochronę powierzchni ziemi i wód przed ich szkodliwym wypływem;
 3. Zawierania umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z każdym właścicielem nieruchomości położonej w obszarze wykonywanej działalności, który wyrazi wolę jej zawarcia;
 4. Sporządzania kwartalnych sprawozdań w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywania ich Wójtowi Gminy Stary Targ;
 5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zachowania wymogów sanitarnych podczas prowadzenia działalności niepowodujących zagrożenia dla zdrowia, życia lub dla środowiska oraz usuwania skutków nieprawidłowego prowadzenia działalności na własny koszt.
 6. Zabrania się mycia pojazdów w pobliżu cieków wodnych, ujęć wody pitnej, stawów i innych zbiorników wodnych oraz wylewania do nich wód popłucznych.

 

 1. Określa się następującą stację zlewną, do której należy transportować nieczystości ciekłe:

 2. Stacja zlewna: Oczyszczalnia ścieków przy ul. Żurawia w Dzierzgoniu

 

 1. Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji.

 

W przypadku niewypełnienia określonych powyżej warunków zezwolenia, może być ono cofnięte bez odszkodowania w trybie art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących ochrony środowiska i wymagań sanitarnych.   

 

UZASADNIENIE

Dnia 19.12.2022 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Pana Tomasza Żabickiego – członka zarządu spółki mToilet Sp. z o.o. z siedzibą ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, NIP 5361938486, KRS 0000766937 z dnia 08.12.2022 r. o wydanie zezwolenia na opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Stary Targ. Wniosek spełniał wymagania art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Wobec czego organem właściwym do wydania zezwolenia jest Wójt Gminy Stary Targ. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające należycie wykonywać obowiązki związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych – dysponuje pojazdami przystosowanymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych.  

Wnioskodawca do wniosku dołączył potwierdzenie gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną z dnia 09.12.2022 r., potwierdzenie posiadania tytułu prawnego, na którym położona jest baza transportowa- Trąbki Wielkie 29 – umowa najmu z dnia 15.03.03.2020 r. oświadczenie z dnia 09.12.2022 r., o stanie faktycznym bazy transportowej ukazujący spełnianie określonym wymagań, umowa na mycie pojazdów z dnia 31.03.2022 r., oświadczenie z dnia 09.12.2022 r. o dezynfekcji beczek asenizacyjnych, kopię dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych wraz ze zdjęciami, oświadczenie z dnia 09.12.2022 r. o spełnianiu wymagań wozów asenizacyjnych zgodnie z przepisami prawa, oświadczenie z dnia 09.12.2022 r., o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, informację o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem i proponowane zabiegi po zakończeniu działalności, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z dnia 09.12.2022 r., w wysokości 107 zł za wydanie decyzji, informacja KRS.

Dnia 04.01.2023 r. Wójt Gminy Stary Targ zawiadomił stronę postępowania oraz społeczeństwo (poprzez umieszczenie zawiadomienia na stronie BIP i tablicy ogłoszeń) o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami sprawy w ciągu 21 dni. Żadna ze stron nie skorzystała z tej możliwości.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 1. W przypadku, gdy Przedsiębiorca nie wypełnia określonych w zezwoleniu warunków, organ wydający zezwolenie wezwie do niezwłocznego zaniechania naruszenia tych warunków.
 2. Jeżeli Przedsiębiorca mimo wezwania nadal naruszać będzie warunki określone w zezwoleniu, organ w drodze decyzji cofnie zezwolenie, bez odszkodowania, zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 3. Wygaśnięcie lub cofnięcie nie zwalnia Przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem.
 4. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Targ, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 1. Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Gminy Stary Targ.

 

 

WÓJT GMINY STARY TARG

Mgr inż. Wiesław Kaźmierski

 

Otrzymują:

 1. mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa
 2. a/a

Metryka

sporządzono
2023-02-22 przez Agnieszka Piotrowska
udostępniono
2023-02-22 13:31 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2023-02-22 13:53 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
137
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.