Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO nr RG.X.6733.3.2022.AJ - 2023, menu 245, artykuł 1149 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO nr RG.X.6733.3.2022.AJ

Stary Targ, dn. 10.01.2023 r.

 

Znak: RG.X.6733.3.2022.AJ

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  

 

Działając na podstawie art.  art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503  z późniejszymi zmianami),  

Wójt Gminy Stary Targ  zawiadamia o wydaniu decyzji nr RG.X.6733.3.2022.AJ  z dnia 10.01.2023 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla  zadania pn.

„Budowa sieci wodociągowej Stary Targ – Kalwa  na terenie działek nr  2, 8/1, 9/1, 9/2, 9/3, 10,  27/4, 28/1, 28/2, 36, 37, 38/3, 38/2, 38/1, 494, 14/5, 14/6,  14/7 w obrębie  geodezyjnym  Stary Targgmina Stary Targ.

Postępowanie prowadzone było na wniosek Wójta Gminy Stary Targ.

Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że akta sprawy  dostępne są Urzędzie Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ 

(pokój nr 4) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00. 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie.

Od niniejszej decyzji przysługuję stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Targ  w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Wójt Gminy Stary Targ 

Wiesław Kaźmierski 

 

Osoba prowadząca postępowanie:

Anna Jamróz, Tel. (55) 640-505-50 w. 212, e-mail: inwestycje@gminastarytarg.pl

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

Wójt Gminy Stary Targ  jako Administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest prowadzenie postępowań w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ma Pani / Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych – Agnieszka Stawicka   adres e-mail: z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  inspektor@cbi24.pl,   Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odbiorcami danych są strony, uczestnicy postępowania, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm. - wyciąg):

Art. 49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

  • 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika chyba, że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  • 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

  • 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej

w obecności pracownika tego organu.

  • 1b. Wgląd w akta sprawy w przypadku, o którym mowa w art. 236 § 2, następuje z pominięciem danych osobowych osoby składającej skargę.
  • 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

Metryka

sporządzono
2023-01-10 przez Jamróz Anna
udostępniono
2023-01-10 13:54 przez Jamróz Anna
zmodyfikowano
2023-01-10 14:00 przez Jamróz Anna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
207
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.