Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO RG.X.6733.1.2023.AJ - budowa instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 na tere - 2023, menu 245, artykuł 1246 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I  ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO RG.X.6733.1.2023.AJ - budowa instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 na tere

 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  I  ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. oraz 10§ 1, 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Targ,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne  i zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 na terenie części działki nr 131 położonej w obrębie geodezyjnym Jordanki w gminie Stary Targ.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek P4 Sp. z o.o., reprezentowaną przez Panią Elizę Ekiert.

Mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2000  z późn. zm.) w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję  o możliwości zapoznania się  z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów  i zgłaszania ewentualnych uwag  (sygn.RG.X.6733.1.2023.AJ).  

 Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni, od dnia wywieszenia ww. obwieszczenia    w Urzędzie Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ  (pokój nr 4) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00,  tel. (55) 640-505-50 w. 212, e-mail: inwestycje@gminastarytarg.pl.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

Wójt Gminy Stary Targ 

Wiesław Kaźmierski 

 

 

 

Osoba prowadząca postępowanie:

Anna Jamróz, Tel. (55) 640-505-50 w. 212, e-mail: inwestycje@gminastarytarg.pl

 

 

POUCZENIE:

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika chyba, że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 • 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

 • 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej

w obecności pracownika tego organu.

 • 1b. Wgląd w akta sprawy w przypadku, o którym mowa w art. 236 § 2, następuje z pominięciem danych osobowych osoby składającej skargę.
 • 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

Klauzula informacyjna RODO:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Administrator Wójt Gminy Stary Targ (ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 55 640 50 50, e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl  
  • wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia i rozpatrzenia wniosku o wydanie warunków zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (tj. Dz. U z 2022 poz. 503), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji warunkach zabudowy( Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588), Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.  z    2020   r. poz. 1546 ze zm.).
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
   w tym przepisów archiwalnych tj.25 lat.
  • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać profilowaniu.
  • Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  • Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, dostawca usług informatycznych w zakresie systemów ewidencyjnych,  dostawcy usług doradztwa prawnego, archiwistycznych, niszczenia brakowania dokumentacji oraz elektronicznych nośników danych

Ponadto dane osobowe są ujawniane dostawcy usług pocztowych w przypadku korespondencji prowadzonej drogą pocztową, a także podmiotom lub organom uprawnionym  podstawie przepisów prawa.

Metryka

sporządzono
2023-03-03 przez Jamróz Anna
udostępniono
2023-03-03 10:16 przez Jamróz Anna
zmodyfikowano
2023-03-03 10:18 przez Jamróz Anna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
168
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.