Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy RG.X.6730.6.2023.AJ - 2023, menu 245, artykuł 1409 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy RG.X.6730.6.2023.AJ

 

 

Znak: RG.X.6730.6.2023.AJ

 

ZAWIADOMIENIE

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

 

Działając na podstawie art. 10, 49 §  1 i §  2;  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775) Urząd Gminy w Starym Targu  zawiadamia, że zebrane zostały materiały i dowody niezbędne do wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne, w sprawie wydania  decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej  elektrowni wiatrowej „Tropy Sztumskie   59/4”,  na działce ewidencyjnej 59/4,  obrębie ewidencyjnym Tropy, gm. Stary Targ.  Postępowanie prowadzone jest na wniosek Uran Energia Sp. z o.o., reprezentowaną  przez Pełnomocnika Pana Aleksandra Neumanna.

W celu zapewnienia stronom niniejszego postępowania czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję  o możliwości zapoznania się  z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów  i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 10 dni  od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna w powyższej sprawie.

Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że akta sprawy dostępne są w Urzędzie Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ  (pokój nr 4) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00,  tel. (55) 640-505-50 w. 212,

e-mail: inwestycje@gminastarytarg.pl.

Zgodnie z art. 49 $ 2 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Stary Targ 

Wiesław Kaźmierski 

 

Podlega publikacji:

- W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

- na Tablicy ogłoszeń   tut. Urzędu

 

POUCZENIE:

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika chyba, że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 • 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

 • 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej

w obecności pracownika tego organu.

 • 1b. Wgląd w akta sprawy w przypadku, o którym mowa w art. 236 § 2, następuje z pominięciem danych osobowych osoby składającej skargę.
 • 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję,:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy w Starym Targu, 82-410 Stary Targ, ul. Główna 20,
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Agnieszka Stawicka
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: inspektor@cbi24.pl,
 4. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 5. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi
 6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 7. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
  • podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 9. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 12. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 13. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania
 14. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Metryka

sporządzono
2023-08-03 przez
udostępniono
2023-08-03 13:07 przez Jamróz Anna
zmodyfikowano
2023-08-03 13:09 przez Jamróz Anna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
53
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.