Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY RG.X.6730.6.2023.AJ - 2023, menu 245, artykuł 1445 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O  WARUNKACH ZABUDOWY RG.X.6730.6.2023.AJ

Znak: RG.X.6730.6.2023.AJ

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI O  WARUNKACH ZABUDOWY  

Stosownie Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 z późn. zm.)  

zawiadamiam,

że w dniu 19.09.2023 r. została ustalona decyzja o warunkach zabudowy (znak RG.X.6730.6.2023.AJ) dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest  budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do obsługi elektrowni wiatrowej na części działki nr 59/4 w obrębie geodezyjnym Tropy, gmina Stary Targ.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.  

Z treścią  ww. decyzji   można się zapoznać w   Urzędzie Gminy Stary Targ,  ul. Główna 20, 82-4710 Stary Targ  od poniedziałku  do piątku, w godzinach pracy tut. urzędu od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: (55) 640-505-50 w. 212, e-mail: inwestycje@gminastarytarg.pl. Wniosek o udostępnienie odpisu decyzji można złożyć drogą pocztową lub w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Targ. W przypadku zamiaru zapoznania się z treścią decyzji osobiście, należy wcześniej umówić wizytę telefonicznie.

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Targ  w terminie: dla wnioskodawcy – 14 dni od daty otrzymania decyzji, dla pozostałych stron – 14 dni od dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.

W trakcie biegu do terminu odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

 

Wójt Gminy Stary Targ 

Wiesław Kaźmierski 

 

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

Wójt Gminy Stary Targ  jako Administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest prowadzenie postępowań w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ma Pani / Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych – Agnieszka Stawicka   adres e-mail: z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  inspektor@cbi24.pl,   Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odbiorcami danych są strony, uczestnicy postępowania, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm. - wyciąg):

Art. 49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

  • 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika chyba, że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  • 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

  • 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej

w obecności pracownika tego organu.

  • 1b. Wgląd w akta sprawy w przypadku, o którym mowa w art. 236 § 2, następuje z pominięciem danych osobowych osoby składającej skargę.
  • 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

 

 

Metryka

sporządzono
2023-09-22 przez Jamróz Anna
udostępniono
2023-09-22 09:25 przez Jamróz Anna
zmodyfikowano
2023-09-22 09:26 przez Jamróz Anna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
100
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.