Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dąbrówka Malborska, dotyczącego działek o nr ew. 177/1, 177/2, 177/3 i 178, gmina Stary Targ w - 2023, menu 245, artykuł 1490 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dąbrówka Malborska, dotyczącego działek o nr ew. 177/1, 177/2, 177/3 i 178, gmina Stary Targ w

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stary Targ

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dąbrówka Malborska, dotyczącego działek o nr ew. 177/1, 177/2, 177/3 i 178, gmina Stary Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z  późn. zm.), w związku z Uchwałą uchwały Rady Gminy Stary Targ Nr XVII/101/2020   z dnia 24 stycznia 2020 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od dnia  21 grudnia  2023 r.   do dnia 24 stycznia  2024   r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00 projektu projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dąbrówka Malborska, dotyczącego działek o nr ew. 177/1, 177/2, 177/3 i 178, gmina Stary Targ

 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Targ: http://www.bip.gminastarytarg.pl/.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  10 stycznia 2024  o godzinie 14:00  w Urzędzie Gminy Stary Targ, ul. Główna 20,  82-410 Stary Targ.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy stary Targ  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2024 r.

Pisma należy kierować na adres Urząd Gminy Stary Targ,  ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: sekretariat@gminastarytarg.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z  późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww.  projektu planu na środowisko, mogą składać do ww.  dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Stary Targ  na adres Urząd Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410  Stary Targ, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@gminastarytarg.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  13 lutego 2024 roku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Stary Targ  w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  Stary Targ  na stronie internetowej  http://www.bip.gminastarytarg.pl

 Wójt Gminy Stary Targ

Wiesław Kaźmierski 

 

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Stary Targ.

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: inspektor@cbi24.pl.

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną.

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są strony, uczestnicy postępowania, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Metryka

sporządzono
2023-12-13 przez
udostępniono
2023-12-13 10:32 przez Jamróz Anna
zmodyfikowano
2023-12-13 10:33 przez Jamróz Anna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
124
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.