Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Gospodarka gruntami 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 51/3 w Starym Targu - 2023, menu 251, artykuł 1303 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 51/3 w Starym Targu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

 

Wójt Gminy Stary Targ

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej,

stanowiącej własność Gminy Stary Targ

 

 1. Lokalizacja: lokal mieszkalny nr 3 położony przy ul. Głównej 51 w miejscowości Stary Targ.

 

2.Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 26,52 m2 znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Głównej 51 w miejscowości Stary Targ.  Lokal położony jest na parterze budynku, posiada osobne wejście z zewnątrz ( nie przez wspólną klatkę schodową) i składa się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalację: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Lokal jest o średnim stanie technicznym i w niskim standardzie wykończenia. Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Budynek przy ul. Głównej nr 51 w Starym Targu jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków i położony jest na działce ewidencyjnej nr 266/4 o powierzchni 0,1424 ha. Udział do części wspólnych budynku oraz gruntu związany z nabyciem lokalu mieszkalnego, wynosi 9/100 części. Nieruchomość zabudowana posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Zamiejscowym VIII Wydziale  Ksiąg Wieczystych z/s w Sztumie księgę wieczystą nr GD2I/00004767/4. Lokal mieszkalny nie ma założonej księgi wieczystej. Księga zostanie założona w momencie wyodrębnienia lokalu i jego sprzedaży.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: wg tabeli.

 

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

 

 

Cena wywoławcza

[zł]

 

Wadium

[zł]

 

Data i godz.

przetargu

Położenie

Nr działki

Powierzchnia  [ha]

Księga wieczysta

obręb

Stary Targ,

gmina Stary Targ

 

266/4

 

 

0,1424

 

GD2I/00004767/4

 

28.370,00 zł

(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych) 

 

2.840,00

(słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych)

 

16.06.2023 r.

godz. 10:00

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Targ zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Stary Targ Nr XXXIII/229/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Stary Targ, nieruchomość znajduje się na terenie 56.MU – teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

 

 1. Podstawa zbycia: uchwała Rady Gminy Stary Targ Nr XLI/321/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości lokalowej nr 3 znajdującej się przy ul. Głównej 51 w miejscowości Stary Targ.

 

 1. Cena wywoławcza: wg tabeli w punkcie 3. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy Stary Targ w Banku Spółdzielczym w Sztumie, Oddział Stary Targ nr 40830900000011321820000070 przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

 1. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które: wpłacą wadium w wysokości podanej w tabeli w punkcie 3, nie posiadają żadnych zaległości finansowych wobec Gminy Stary Targ, złożą pisemne oświadczenia, że znany im jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości i że zagwarantują dostęp do przebiegających przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu gestorom tych sieci.

 

 1. Terminy i miejsca przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 roku (piątek), o godz. 10:00 w sali nr 9 (I piętro) Urzędu Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ.

 

 1. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 2 840,00 zł, należy wpłacić na konto Gminy Stary Targ w Banku Spółdzielczym w Sztumie, Oddział Stary Targ nr 40 8309 0000 0011 3218 2000 0070 do dnia 14 czerwca 2023 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

 1. Wysokość postąpienia: nie mniej niż 284,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery złote).

 

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

 

 1. Warunki sprzedaży nieruchomości:
 2. a) nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Stary Targ i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich;
 3. b) Gmina Stary Targ zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę równą cenie nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygrał przetarg.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 2. a) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie;
 3. b) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji; w przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium ulegnie przepadkowi;
 4. c) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu;
 5. d) uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - posiadać wpis do ewidencji działalności, w przypadku osoby prawnej - posiadać wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości;

- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium;

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

 

 1. Zastrzeżenia: Wójt Gminy Stary Targ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 

 

Informacji o powyższym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, pokój nr 12 (I piętro), telefon: (55) 640 50 50 wew. 229, e-mail: grunty@gminastarytarg.pl.

 

                                                                                                          

                                                                                                                                                             Z-Ca Wójta Gminy Stary Targ

                                                                                                                                                                    Alicja Podlewska

 

 

 

Stary Targ, dnia 16.05.2023 r.

Sporządziła: Justyna Jaśtak

Metryka

sporządzono
2023-05-17 przez Jaśtak Justyna
udostępniono
2023-05-17 11:13 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2023-05-17 11:14 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
121
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.