Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Zarządzenia Wójta Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr 11a/2023 - 2023, menu 252, artykuł 1227 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie nr 11a/2023

Zarządzenie nr 11 a /2023

Wójta Gminy Stary Targ

Z dnia 1 lutego 2023 roku

 

W sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Franciszka Jujki w Starym Targu, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim i Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach, stanowiących mienie gminy Stary Targ.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz559 ze zm.) zarządzam co następuje:

 • 1

Upoważnia się Dyrektorów:

 1. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Franciszka Jujki w Starym Targu,
 2. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim,
 3. Szkoły Podstawowej w Szropach

do zawierania umów najmu sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

 

 • 2
 1. Wynajęcie sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych możliwe jest:

1) Po realizacji obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć, w których uczestniczą dzieci i młodzież szkolna;

2) W dni wolne od pracy określone w ustawie o dniach wolnych od pracy oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych;

 1. Wszyscy korzystający z sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem korzystania z sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych oraz do jego bezwzględnego przestrzegania.

 

 • 3
 1. Ustala się odpłatność za wynajmowanie sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Stary Targ zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wysokość opłat określa iloczyn czasu korzystania z sal gimnastycznych lub pomieszczeń szkolnych i odpowiedniej stawki określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Czas korzystania z obiektu określa się w pełnych godzinach zegarowych i liczy się od zajęcia obiektu przez wynajmującego do jego opuszczenia.
 4. Odpłatność za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Stary Targ stanowi dochód Gminy.
 • 5

Nie pobiera się opłaty za korzystanie z pomieszczeń szkolnych na cele społeczne:

 1. Zebrania, spotkania szkolne i inne zajęcia mieszkańców gminy Stary Targ organizowane przez Wójta Gminy Stary Tar lub Radę Gminy będące wynikiem statutowej działalności tych organów,
 2. Imprezy i zabawy organizowane nieodpłatnie dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Targ,
 3. Wybory władz państwowych i samorządowych.

 

 • 6
 1. Umowy zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Określa się wzór umowy najmu zawieranej w celu korzystania z sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. W przypadkach szczególnych zezwala się na odstąpienie od wzoru umowy.
 • 7

Wykonanie zarządzenia powierza się:

1) Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Franciszka Jujki w Starym Targu,

2) Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim,

3) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach.

 • 8

Zobowiązuje się Dyrektorów Szkół do prowadzenia rejestru umów dotyczących wynajmowania sal lub pomieszczeń szkolnych.

 • 9

Traci moc zarządzenie nr 06/08 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 29 kwietnia 2008 roku

 

 • 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11a /2023

 Wójta Gminy Stary Targ

z dnia 1 lutego 2023 r.

Wysokość stawek opłat za korzystanie z sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych w Gminie Stary Targ.

 

 

 

L.p

Rodzaj usługi

Wartość stawki (kwota brutto)

 

Bilet Ulgowy

Bilet Normalny

1.

Wynajem sali gimnastycznej

20 zł

30 zł

2.

Wynajem korytarzy i holi

20 zł

30 zł

3.

Wynajem sal lekcyjnych

20 zł

30 zł

*Opłaty zawierają koszty eksploatacyjne oraz podatek VAT.

Jednostką rozliczeniową jest pełna godzina zegarowa

Bilety ulgowe przysługują

 1. Uczniom i studentom;
 2. Emerytom i rencistom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11 a/2023

Wójta Gminy Stary Targ

z dnia 1 lutego 2023 r.

UMOWA WYNAJMU

 

zawarta w ………………………………………………….…………w dniu………………... między dyrektorem …………………………………………………...………………… - zwaną dalej Wynajmującym,   

 a …………………………………………………………………………………… - zwanym Najemcą,
zam. ………………………………………….., dowód osobisty ……………………………
tel. kontaktowy ………………., dotycząca korzystania z pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej
w ……………………………………………………………………..

 

 • 1

Dyrektor …………………………………………… udostępnia salę gimnastyczną w celu: ………………………………………………………….
w następujące dni tygodnia: …………….w godzinach ……………….

 

 • 2

Korzystający zobowiązują się do używania na wynajmowanej sali obuwia sportowego, utrzymania obecnego stanu technicznego wykorzystywanych pomieszczeń, pozostawienia ładu i porządku.

 

 • 3

Wszelkie szkody wynikłe w trakcie korzystania z pomieszczeń ponoszą osoby korzystające, których przedstawicielem jest………………….............................

 

 • 4

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki zaistniałe podczas rozgrywek.

 

 • 5

W przypadku wynajmu pomieszczeń, np.: na czas organizowanych imprez kulturalnych, udostępnianie pomieszczeń i sali gimnastycznej zostaje zawieszone.

 

 • 6

Na mocy Zarządzenia Nr 11a /2023 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 1 lutego 2023 r.:

 1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu kwotę ……………..od grupy za jedno wejście (słownie: ……………………).
 2. Kwota, o której mowa w ust. 1, płatna będzie z dołu w sekretariacie szkoły w okresie rozliczeniowym miesięcznym.

 

 • 7
 1. Umowa zostaje zawarta na okres od ……………... do ……………… z możliwością dalszego przedłużenia.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

 • 8

Poza przypadkiem określonym w § 7 ust. 2 umowa może być rozwiązana:

 • w każdym czasie na mocy zgodnego oświadczenia stron,
 • przez Wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania warunków niniejszej umowy.

 

 • 9

W przypadku rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i zdać przedmiot użyczenia w stanie nie pogorszonym w terminie określonym przez Wynajmującego.

 

 • 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

 

 • 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 • 12

Postanowienia niniejszej umowy wchodzą w życie z dniem podpisania.

 

 • 13

Umowę sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

 

 

……………………………

……………………………

Najemca

Wynajmujący

 

 

 

Metryka

sporządzono
2023-02-06 przez Kowalczyk Marta
udostępniono
2023-02-06 10:35 przez Knapik Ewelina
zmodyfikowano
2023-02-06 10:36 przez Knapik Ewelina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
142
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.