Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Zarządzenia Wójta Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr 17/2023 - 2023, menu 252, artykuł 1260 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie nr 17/2023

ZARZĄDZENIE Nr 17/2023

WÓJTA GMINY STARY TARG

z dnia 10 marca 2023r.

w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w gminie Stary Targ

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2023r., poz. 40. t.j. z późn. zm.), art. 27 ust. 2 pkt. 2 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie ojczyzny (Dz.U. z 2022r., poz. 2305. t.j. z późn.zm), art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 4 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023r., poz. 122, t.j.), § 1 pkt 1 i § 1 pkt 2 ppkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022r.
w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony (Dz.U. z 2022r., poz. 875), oraz § 8 pkt1, pkt 2 ppkt 3 i pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U. z 2004r., Nr. 219, poz. 2217 i 2218), Zarządzenia Wojewody Pomorskiego nr 75/2016 z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Województwie Pomorskim oraz Zarządzenia
Nr 151/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Województwie Pomorskim, Zarządzenia Nr 8/2023 Starosty powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów
w powiecie sztumskim zarządzam, co następuje:

 • 1

Zarządzenie określa:

1) zasady przygotowania, organizacji i uruchomienia Systemu Stałego Dyżuru, zwanego dalej
     SSD;

2) zasady przyjmowania i przekazywania decyzji, zarządzeń, sygnałów i informacji w ramach
     SSD;

3) obowiązki Punktu Kontaktowego i osób wchodzących w skład SSD;

4) określenie wyposażenia i składu stałego dyżuru;

5) wykaz obowiązujących dokumentów w SSD wraz z ich wzorami.

 • 2

SSD tworzy Wójt Gminy Stary Targ w oparciu o Punkt kontaktowy mieszczący się
w Sekretariacie Urzędu Gminy oraz wyznaczone osoby do realizacji zadań wynikających
z zarządzenia.

 

 

 

 • 3
 1. SSD tworzy się w Gminie Stary Targ w stanie stałej gotowości obronnej państwa w celu
  zapewnienia:

1) ciągłości przekazywania zarządzeń i decyzji organów uprawnionych do uruchomienia
     realizacji zadań związanych z podwyższeniem gotowości obronnej państwa ujętych
     w Planie Reagowania obronnego RP i planach operacyjnych odpowiednich szczebli;

2) możliwość całodobowej wymiany informacji o sytuacjach kryzysowych,
     monitorowania sytuacji, ostrzegania o zagrożeniach i przekazywanie do realizacji
     zadań w ramach zarządzania kryzysowego, o którym mowa w art.  2 ustawy z dnia
     26 kwietnia 2007r. o zarzadzaniu kryzysowym, ujętych w planach zarządzania
     kryzysowego odpowiednich szczebli.

 1. SSD powinien zapewnić przekazywanie zarządzeń, decyzji i informacji, o których mowa
  w § 3 pkt. 1 ppkt 1) i 2) pomiędzy Wójtem Gminy Stary Targ, a następującymi podmiotami:
  Starostą Sztumskim, Wójtami gmin i Burmistrzami miast powiatu sztumskiego, strażami,
       służbami, inspekcjami oraz podległymi i nadzorowanymi przez Wójta Gminy Stary Targ
       jednostkami organizacyjnymi, którym w tabeli realizacji zadań operacyjnych (TRZO)
       przypisano obowiązek realizacji tych zadań zgonie z Planem Operacyjnym Funkcjonowania
       Gminy Stary Targ i działają w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
       i w czasie wojny.
 2. Wójt Gminy Stary Targ w ramach organizacji własnego SSD zapewnia przekazywanie decyzji
  i informacji do podmiotów utworzonych przez samorząd podporządkowanych
  i nadzorowanych, którym w tabeli realizacji zadań operacyjnych przypisano obowiązek
       realizacji tych zadań.
 3. W celu usprawnienia przekazywania decyzji i informacji w ramach SSD role koordynacyjną
  oraz nadzoru na obszarze gminy Stary Targ sprawuje Wójt Gminy Stary Targ.
 4. SSD zorganizowany w Urzędzie Gminy Stary Targ stanowi organ pośredni, przekazujący
  zarządzenia, decyzje i informacje Staroście Sztumskiemu oraz podległym i nadzorowanym
       przez Wójta Gminy Stary Targ jednostkom organizacyjnym.
 • 4

Do podstawowych zadań wykonywanych w ramach SSD organizowanego przez Urząd Gminy w Starym Targu należy:

 1. przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych
  zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa,
  sprawowanie nadzoru nad realizacja procedur z tym związanych oraz przekazywanie
        właściwym organom nadrzędnym, informacji o stanie sił uruchamianych podczas
        podwyższania gotowości obronnej państwa;

 

 

 1. SSD zorganizowany w Urzędzie Gminy Stary Targ służy także do przekazywania sygnałów
  i zapoczątkowania procesu związanego z uruchomieniem Akcji Kurierskiej Administracji
  Publicznej zwanej dalej AKAP na terenie gminy Stary Targ.
 • 5
 1. Do czasu uruchomienia SSD w pełnym składzie na szczeblu zarządzania funkcjonuje
  Punkt Kontaktowy, którego rolą jest wykonywanie zadań SSD przed jego uruchomieniem.
 2. Od czasu uruchomienia SSD pełniony jest całodobowo w systemie dwuzmianowym
  w godzinach:

     1) I zmiana od godz. 07:00 do godz. 19:00

     2) II zmiana od godz. 19:00 do godz. 07:00

     do odwołania.

 • 6

W skład stałego dyżuru, po jego uruchomieniu wchodzą:

 1. Starszy dyżurny – osoba z prawem wglądu do Tabeli Realizacji Zadań operacyjnych (TRZO);
 2. Dyżurny;
 3. Łącznik – kierowca dysponujący samochodem służbowym;
 4. inne osoby w miarę potrzeb wg decyzji kierownika jednostki organizacyjnej.
 • 7
 1. SSD w gminie Stary Targ uruchamiany jest na polecenie Wojewody Pomorskiego lub z jego
  upoważnienia przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 2. SSD w gminie Stary Targ uruchamiany jest także, na polecenie Wójta Gminy Stary Targ lub
  z jego upoważnienia przez Zastępcę Wójta Gminy Stary Targ.
 • 8
 1. Decyzję o uruchomieniu SSD w pełnym składzie podejmuje Wójt:

1) obligatoryjnie w następujących sytuacjach:

    - w razie wprowadzenia wyższego stanu gotowości obronnej państwa lub otrzymania
      zadania operacyjnego,

    - wprowadzenia na obszarze województwa lub kraju jednego ze stanów
         nadzwyczajnych (wojennego lub wyjątkowego),

    - w razie wydania Zarządzenia Wojewody Pomorskiego o uruchomieniu SSD na
       obszarze województwa,

2) rozwinięcie SSD w innej sytuacji może nastąpić w razie:

   - otrzymania zarządzenia o wprowadzeniu określonego stopnia alarmowego w trybie
     przewidzianym w art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach
     antyterrorystycznych (Dz.U. z 2006r., poz. 904),

   - wystąpienia katastrofy, której towarzyszy duże zagrożenie dla życia i zdrowia
      ludności, lub zagrożenie dla środowiska naturalnego,

   - w celach szkoleniowych zgodnie z rocznym planem szkolenia obronnego;

 1. O uruchomieniu SSD Wójt Gminy Stary Targ niezwłocznie informuje Starostę
  Sztumskiego za pośrednictwem stanowiska ds. obronnych i zarządzania
  kryzysowego.
 2. O uruchomieniu SSD Wójt Gminy Stary Targ niezwłocznie niezwłocznie informuje
  również WCZK Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • 9

Do czasu uruchomienia SSD w pełnym składzie obieg informacji, a także odbieranie oraz przekazywanie sygnałów i zarządzeń uprawnionych osób dotyczących podwyższania gotowości obronnej państwa i na potrzeby zarządzania kryzysowego zapewniają:

1) w Starostwie Powiatowym w Sztumie – całodobowo, w oparciu o Wydział
      Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w sposób ustalony przez Starostę
      Sztumskiego zgodnie z art. 18 ust.2 i 3 w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 26
      kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym;

2) w Urzędzie Gminy Stary Targ zgodnie z art. 20 ust.1., w związku z art. 16 ust.2 ustawy
     z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym:

 1. a) w godzinach pracy urzędu obieg informacji zapewnia Punkt Kontaktowy SSD
  działający w oparciu o wyznaczone do realizacji zadań obronnych stanowiska
           i sekretariat Wójta;      
 2. b) w dni wolne od pracy i po godzinach urzędu obieg informacji zapewnia punkt
  Kontaktowy działający w oparciu o wyznaczone do realizacji zadań obronnych
           stanowiska, kierownika jednostki organizacyjnej lub inne osoby przez niego
           wyznaczone;

3) w podmiotach leczniczych:

 1. a) w godzinach pracy Zarządu Podmiotu Leczniczego obieg informacji zapewnia
  Punkt Kontaktowy SSD działający w oparciu o sekretariat Kierownika Podmiotu
            Leczniczego,
 2. b) w dni wolne od pracy i po godzinach pracy Zarządu Podmiotu Leczniczego obieg
  informacji zapewnia Punkt Kontaktowy SSD, kierownika jednostki organizacyjnej
           lub inne osoby przez niego wyznaczone.

 

 • 10
 1. Zasady przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomiania realizacji
  zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa ujętych w Planie
  Reagowania Obronnego RP i planach operacyjnych odpowiednich szczebli:

     1) Wojewoda Pomorski – decyzje, sygnały, zarządzenia, informacje otrzymuje od
            Rządowego Centrum bezpieczeństwa za pośrednictwem dyżurnego WCZK;

     2) Starosta Sztumski, Komendant Powiatowy Policji w Sztumie i Komendant Powiatowy
          Straży Państwowej Pożarnej w Sztumie, kierownicy jednostek – decyzje, sygnały,
          zarządzenia, informacje otrzymują od Wojewody Pomorskiego lub z upoważnienia
          Wojewody od Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
          Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem Starosty Sztumskiego lub z jego
          upoważnienia za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
          Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Sztumie;

     3) Wójt Gminy Stary Targ – decyzje, sygnały, zarządzenia, informacje otrzymuje od
           Wojewody Pomorskiego lub z upoważnienia Wojewody od Dyrektora Wydziału
           Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego za
           pośrednictwem Wójta Gminy lub z jego upoważnienia za pośrednictwem pracownika
           ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

 1. Decyzje, sygnały, zarządzenia, informacje przekazywane są za pomocą technicznych
  środków łączności lub na podstawie pisma przekazanego przez kuriera posiadającego
  upoważnienie. Kuriera przekazującego decyzję, sygnał lub zarządzenie należy
        wylegitymować, sprawdzić upoważnienie oraz odnotować dane osobowe, wykonać kopię
        upoważnienia, którą należy przechowywać w dzienniku działań.
 2. Przekazywanie za pomocą technicznych środków łączności może nastąpić słownie przez
  telefon lub drogą radiową do jednostek posiadających łączność radiową, albo pisemnie,
  lub przez pocztę elektroniczną (system ePUAP lub email).
 3. Punkt kontaktowy po otrzymaniu sygnału otrzymanego od WCZK drogą radiową lub
  przez pocztę elektroniczną niezwłocznie potwierdza to dyżurnemu WCZK Pomorskiego
  Urzędu Wojewódzkiego.
 4. Sposób przekazywania sygnałów operacyjnych określono w Załączniku Nr 5 do Zarządzenia.
 • 11

W celu stworzenia bazy danych teleadresowych SSD  Wójt Gminy Stary Targ zobowiązany  jest przesłać do Starosty Sztumskiego uzupełnioną, aktualną kartę stałego dyżuru (KSD) stanowiącą Załącznik nr 4 do Zarządzenia.

Kartę SD należy przesyłać w terminie do dnia 31 grudnia oraz niezwłocznie po każdej zmianie danych teleadresowych.

 • 12
 1. Na potrzeby SSD należy wydzielić pomieszczenie wyposażone w szczególności w:

    1) środki łączności (radiotelefon, telefon stacjonarny, telefon komórkowy),

    2) zestaw komputerowy (stacjonarny i/lub laptop), drukarka, skaner, dostęp do sieci
          Internet;

 1. Kierownik podmiotu organizującego SSD może zdecydować o dodatkowym wyposażeniu
  w miarę potrzeb i możliwości.
 • 13

Dokumentację SSD stanowią:

1) Aktualny tekst Zarządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie utworzenia SSD
       w województwie pomorskim, Zarządzenie Starosty Sztumskiego w sprawie utworzenia
       SSD w powiecie sztumskim.

2) Aktualny tekst aktu normatywnego, o którym mowa w § 14,

3) Instrukcja SSD opracowana w Urzędzie Gminy Stary Targ wg wzoru określonego
      w Załączniku nr 1 do Zarządzenia,

4) „ Książka Meldunków Stałego Dyżuru” opracowana wg wzoru w Załączniku Nr 3
     
do Zarządzenia,

5) Tabela danych teleadresowych -  Załącznik Nr 6 do Zarządzenia,

6) Imienny wykaz osób pełniących dyżury na poszczególnych zmianach – Załącznik Nr 2
    
do Zarządzenia,

7) Plan powiadamiania – Załącznik 2a do Zarządzenia,

8) Brudnopis.

 • 14
 1. Imienny skład osobowy SSD w Urzędzie Gminy w Starym Targu ustali Wójt Gminy
  w porozumieniu z pracownikiem Referatu organizacyjnego ds. obronnych i zarządzania
  kryzysowego.
 2. W razie uruchomienia SSD pracownik Referatu Organizacyjnego – stanowisko ds. obronnych
  i zarządzania kryzysowego we współpracy z Sekretarzem Gminy przedstawią propozycje dla
  Wójta Gminy dotyczące ustalenia okresowo innego rozkładu pracy dla osób wchodzących
       w skład SSD.
 • 15

Na potrzeby SSD w Urzędzie Gminy Stary Targ pracownik referatu Organizacyjnego
ds. obronnych i zarządzania kryzysowego we współpracy z sekretarzem Gminy ustalą zasady przydzielania do pełnienia dyżuru kierowcy dysponującego samochodem służbowym.

 • 16

Organizację SSD w Urzędzie Gminy Stary Targ, opracowanie dokumentacji, przygotowanie pomieszczenia do pełnienia dyżuru powierza się pracownikowi Referatu Organizacyjnego
ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

 • 17
 1. Niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Stary Targ
  z dnia 08 września 2016r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Urzędzie
  Gminy w Starym Targu.
 2. Akty normatywne, plany i instrukcje opracowane na podstawie uchylanego zarządzenia
  zachowują moc jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
 • 18

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej bez załączników.

 

 

 

Wójt Gminy Stary Targ

Wiesław Kaźmierski

 

 

Metryka

sporządzono
2023-03-21 przez Zglenicka Agata
udostępniono
2023-03-21 13:00 przez Knapik Ewelina
zmodyfikowano
2023-03-21 13:02 przez Knapik Ewelina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
197
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.