Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Zarządzenia Wójta Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr 25/2023 - 2023, menu 252, artykuł 1305 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie nr 25/2023

 • Zarządzenie Nr 25/2023

                                                       Wójta Gminy Stary Targ

                                                    z dnia  25 kwietnia 2023 roku

 

w sprawie: szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 • 1

 

            Na podstawie art. 2375 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. KODEKS PRACY polecam prowadzić szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z określonymi poniżej zasadami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami – w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) z późn. zm.

 

 • 2

 

Szkolenie prowadzone jest jako:

 • Szkolenie wstępne:
 • Szkolenie wstępne ogólne – „instruktaż ogólny”
 • Szkolenie wstępne na stanowisku pracy – „instruktaż stanowiskowy”
 • Szkolenie okresowe.
 • 3

 

Instruktaż ogólny przechodzą – przed przystąpieniem do pracy – wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni
w celu praktycznej nauki zawodu. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby BHP.

 • 4

            Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy (w tym również ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką).

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaż stanowiskowy
na każdym z tych stanowisk.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza przełożony nadzorujący pracę pracownika na danym stanowisku. Przełożony winien posiadać przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

 • 5

 

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie
w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Odpis zaświadczenia dokumentującego ukończenie szkolenia okresowego przechowywany jest
w aktach osobowych pracownika.

            Wzór karty szkolenia wstępnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 • 6

 

Szkolenie okresowe przechodzą wszyscy pracownicy. Szkolenie okresowe przeprowadza się:

 1. dla: pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
  • do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku, realizowane wyłącznie przez specjalistyczną firmę uprawnioną do prowadzenia działalności szkoleniowej
   w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • następne szkolenia okresowe co 5 lat.
 2. dla: pracowników inżynieryjno-technicznych
  • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku,
  • co 5 lat od pierwszego szkolenia okresowego.
 3. dla: pracowników administracyjno-biurowych i innych
  • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku,
  • co 5 lat od pierwszego szkolenia okresowego.
 4. dla: pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku,
  • co 3 lata od pierwszego szkolenia okresowego,
  • stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

 

Kodeks Pracy w art. 2373 po § 21 dodaje się § 22–24

„§ 22* Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.

 • 23* W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów
  o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
  i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika,
  o którym mowa w § 22, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż
  6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.
 • 24* Przepis § 23 stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika, o którym mowa w § 22, stało się konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.”

* USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym1)

 

 

 

 

 

 • 7

 

Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:

 • przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego,
 • odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

 

 • 8

 

Zaleca się, aby szkolenie okresowe prowadził:

 • pracownik służby BHP –  w zakresie tematów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • inspektor ppoż. lub/i pracownik służby BHP - w zakresie tematów związanych z ochroną przeciwpożarową,
 • pracownik działu personalnego – w zakresie tematów związanych z prawem pracy,
 • lekarz, pielęgniarka lub osoba z odpowiednimi uprawnieniami – w zakresie tematów związanych
  z udzielaniem pomocy przedmedycznej.

 

 • 9

 

Szkolenie wstępne:

 • szkolenie wstępne ogólne – „instruktaż ogólny” – przeprowadza pracownik służby BHP,
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy – „instruktaż stanowiskowy” – przeprowadza pracodawca.

 

 • 10

Na potrzeby szkoleń wstępnych ogólnych i stanowiskowych bhp oraz szkoleń okresowych wprowadza się w załączniku programy instruktaży oraz szkoleń.

 • 11

 

Traci  moc zarządzenie  nr   24/2007 Wójta Gminy Stary Targ  z dnia 13.07.2007 r.    

 

 • 12

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

...........................................................................                                                                                              

                                      (pieczęć zakładu pracy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Załącznik nr 1

...........................................................................   

 

                                                                                             

                       (pieczęć zakłądu pracy)

 

 

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO

 w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

 

1.    Imię i nazwisko osoby

odbywającej szkolenie                     ....................................................................................                             

2.    Nazwa komórki organizacyjnej       ....................................................................................                           

3.    Instruktaż  ogólny

 

Instruktaż ogólny przeprowadził w dniu...............................................................                 

 

 

 

 

...............................................................                 ......................................................................

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)                                                     (podpis osoby, której udzielono instruktażu*)

4.    Instruktaż stanowiskowy

 

1) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy:.........................................................................                 

 

 

przeprowadził w dniu /dniach...............................r.         .........................................................                 

                                                                                                                              (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Pan (i)..............................................................................................................................................                 

został (a) dopuszczony (-na) do wykonywania pracy na stanowisku:

 

..........................................................................................................................................................                 

 

 

....................................................................                 ....................................................................

           (podpis osoby, której udzielono instruktażu*)                                        (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

 

2) **Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy.......................................................................

 

 przeprowadził w dniu / dniach....................................... r. ..........................................................                 

                                                                                                                              (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Pan (i)..............................................................................................................................................

został (a) dopuszczony (-na) do wykonywania pracy na stanowisku:

 

..........................................................................................................................................................

 

 

.........................................................................     ...........................................................................

           (podpis osoby, której udzielono instruktażu*)                                        (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

 

 

.........................................................................                                                                                                    

                       (pieczęć zakłądu pracy)

Załącznik nr 2

                                     

 

INSTRUKTAŻ OGÓLNY

Program instruktażu ogólnego

 

 

 1. Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 

 1. podstawowymi przepisami bezpieczeƒstwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy,
  w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
 2. przepisami oraz zasadami bezpieczeƒstwa i higieny pracy obowiàzujàcymi w danym zakładzie pracy,
 3. zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

 1. Uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

 

 1. Sposób organizacji szkolenia

 

Szkolenie jest zorganizowane w formie instruktażu - przed podjęciem pracy przez pracownika
ze szczególnym naciskiem na aktywizację uczestników w trakcie szkolenia. Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, wymienione w pkt. 6.

Zajęcia odbywają sie w sali wykładowej oraz na terenie zakładu pracy i na rzeczywistych stanowiskach pracy.

 

 1. Szczegółowy program szkolenia

 

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na odwrocie.

 

 1. Egzamin

 

Sprawdzenie przyswojonej wiedzy przez uczestników szkolenia odbywa się w formie egzaminu ustnego.

 

 1. Materiały szkoleniowe

 

Podczas szkolenia  stosowanie są następujące środki dydaktyczne:

 • Konstytucja RP.
 • Akty prawne - zbiór przepisów prawa pracy i bhp.
 • Instruktażowe filmy
 • Prezentacja multimedialna.
 • Środki do udzielania pomocy przedlekarskiej - środki opatrunkowe, apteczka sanitarna, fantom.

 

 

 

 

 

     Opracował                                                                                               Zatwierdził

 

 

 

.........................................................                                                                                     ...........................................................

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM INSTRUKTAŻU OGÓLNEGO

 

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*

1

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Podstawowe pojęcia z zakresu bhp

2. Źródła prawa w ochronie pracy

3. Państwowy nadzór nad warunkami pracy

0,6

2

    Zakres obowiązków i uprawnień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

1. Pracodawcy

    2. Pracowników

    3. Poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy

    4. Organizacji społecznych

    5. Rola kierownictwa oraz dozoru

3

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

    1. Pracodawcy

    2. Pracowników

4

    Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

    1. Informacje o zakładzie – profil produkcji, struktura, organizacja, procesy technologiczne,

    2. Zasady poruszania się po terenie zakładu

    3. Zasady poruszania się w pomieszczeniach produkcyjnych i pomocniczych

    4. Oznakowanie dróg w zakładzie

    5. Miejsca szczególnie niebezpieczne

0,5

5

   Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze

   1. Czynniki niebezpieczne w zakładzie

   2. Czynniki szkodliwe w zakładzie

   3. Przeciwdziałanie zagrożeniom wypadkowym

   4. Przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia

   5. Szczególne zagrożenia na stanowisku pracy instruowanego pracownika

6

   Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska pracy instruowanego pracownika

   1. Zagrożenia powodowane przez urządzenia techniczne i transport

   2. Wymagane kwalifikacje

   3. Instrukcje obsługi oraz bhp przy obsłudze

   4. Konserwacje i naprawy

   5. Elementy ruchome, osłony i urządzenia ochronne oraz ostrzegawcze

   6. Postępowanie w razie podejrzenia awarii

   7. Wymagania bhp w transporcie

   8. Podstawowe zasady magazynowania

0,4

7

   Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym
   w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego pracownika

   1. Dobór odzieży ochronnej,

   2. Zasady stosowania odzieży ochronnej

0,5

8

   Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo

   1. Zagrożenia wypadkowe

   2. Zagrożenia zdrowotne

9

   Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego

   1. Okresowe oraz  kontrolne badania profilaktyczne

   2. Profilaktyka w odniesieniu do stanowisk pracy i określonych grup pracowników

10

   Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru oraz innych zagrożeń

   1. Rodzaje zagrożeń, prawdopodobieństwo ich wystąpienia i możliwe skutki

   2. Postępowania w razie pożaru i innych zagrożeń

   3. Urządzenia bezpieczeństwa

   4. Drogi ewakuacyjne

1,0

11

   Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

   1. Wypadki w pracy  i w drodze do/z pracy

   2. Postępowanie w razie wypadku

   3. Postępowanie powypadkowe

   4. Uprawnienia poszkodowanych

   5. Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

                                                                                                      Razem godzin:

3*

 

* lekcyjnych po 45 min

 

 

 

 

 

...........................................................................                                                                                                           Załącznik nr 3

                                      (pieczęć zakłądu pracy)

 

 

 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

Program instruktażu stanowiskowego

 

 1. Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

 • Informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • Wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi
  i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
 • Wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

 

 1. Uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych
i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

 

 1. Sposób organizacji szkolenia

 

Szkolenie jest prowadzone w formie instruktażu - na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie obejmuje następujące etapy:

 • Rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem.
 • Pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika.
 • Próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy.
 • Samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora.
 • Sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.

 

Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

 

 1. Egzamin

 

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania

pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 

 1. Szczegółowy program szkolenia

 

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na odwrocie.

 

 

     Opracował                                                                                               Zatwierdził

 

 

.........................................................                                                                                     ………………………………………..      

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

 

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*

1

Przygotowanie pracownika do wykonywania pracy na stanowisku:

w tym w szczególności:

1.1  Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:

1.1.1  elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika ( cechy pomieszczenia, oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, maszyny, urządzenia i instalacje, urządzenia ochronne, drogi i sposoby transportu wewnętrznego.

1.1.2  elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo
i higienę pracy (pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty i ich wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracownika, sposoby transportu,  sposoby składowania,  zapoznanie pracownika z instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń oraz instrukcjami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innymi instrukcjami obowiązującymi na stanowisku pracy.

1.1.3  przebiegu procesu pracy na stanowisku w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy, zasad komunikacji, opuszczania stanowiska pracy itp.

1.2  Omówienie zagrożeń występujących przy wykonywaniu czynności na stanowisku pracy a w szczególności:

1.2.1  zagrożeń technicznych

1.2.2  zagrożeń organizacyjnych

1.2.3  zagrożeń wynikających z cech psychofizycznych oraz doświadczenia osób

1.2.4  wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą

1.2.5  możliwych zagrożeń dla innych osób i majątku

1.2.6  wypadków i awarii charakterystycznych dla danego stanowiska i otoczenia

1.2.7  sposobów ochrony przed zagrożeniami

1.2.8  zasad postępowania w razie wypadku lub awarii

1.3  Przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania, a w szczególności:

1.3.1  maszyn i urządzeń

1.3.2  narzędzi

1.3.3  przyrządów pomiarowych

2

2

Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne. Pokaz wybranych czynności istotnych ze względu na bezpieczeństwo wykonywanej pracy

0,5

3

Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora

0,5

4

 

Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora:

 

4

5

Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika

1

                                                                                Razem:

8*

 

*W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

 

 

 

 

...........................................................................                                                                                                             Załącznik nr 4

                                      (pieczęć zakłądu pracy)

 

SZKOLENIE OKRESOWE
Program szkolenia okresowego bhp

dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 

 1. Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. a) Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 2. b) Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 3. c) Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

 1. Tematyka szkolenia:

 

Dla zrealizowania ww. celów szkolenia niezbędne jest zapoznanie uczestników szkolenia
z następującymi tematami:

 

 1. Zapoznanie z wybranymi regulacjami prawnymi z zakresu prawa pracy dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Przedstawienie przepisów prawnych z zakresu ochrony pracy.
 3. Postępowanie w zakresie metod oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 4. Skutki zdrowotne i ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
 5. Współczesne kierunki i tendencje w zakresie organizacji i metod kształtowania bezpiecznych
  i higienicznych warunków pracy.

 

 1. Uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 1. Pracodawców.
 2. Innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

 

 1. Sposób organizacji szkolenia

 

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego — na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.

 1. Sposób sprawdzania efektów kształcenia

 

Po zakończonym szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający przyswojenie przez uczestników szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejetności organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy nastąpi za pomocą testu składającego się z 16 pytań, opracowanego przez organizatora szkolenia. Pytania testowe obejmują całą problematykę szkolenia.

 

 1. Wykaz literatury oraz niezbedne środki i materiały dydaktyczne

 

Podczas szkolenia  stosowanie są następujące środki dydaktyczne:

 • Konstytucja RP.
 • Akty prawne - zbiór przepisów prawa pracy i bhp.
 • Instruktażowe filmy DVD.
 • Prezentacja multimedialna.
 • Środki do udzielania pomocy przedlekarskiej - środki opatrunkowe, apteczka sanitarna, fantom.

 

 1. Szczegółowy program szkolenia

 

Szczegółowy program szkolenia znajduje się poniżej.

 

 

 ……..…..……..……                                                                                            …..……………………..

        Opracował                                                                                                      Zatwierdził

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO

dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

   Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny        pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a)    aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

-         obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

-         ochrony pracy kobiet i młodocianych,

-         profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

-         szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

-         organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b)    problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

3

 

2

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3

3

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

3

4

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

2

5

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

2

6

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1

7

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

1

8

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

1

Razem godzin:

16*

*W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

...........................................................................                                                                                  

Załącznik nr 5

                                      (pieczęć zakłądu pracy)

 

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO
pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia

 1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
  i higieny pracy,
 4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 

 1. Uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się
z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 1. Sposób organizacji szkolenia

 

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego — na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich Środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości
i umiejętności objętych programem szkolenia (np. skrypty, przepisy, zestawy pytań kontrolnych).

 

 1. Egzamin

 

Po zakończonym szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający przyswojenie przez uczestników szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejetności organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Sprawadzenie stopnia opanowania wiedzy nastąpi za pomocą testu składającego się z 16 pytań opracowanego przez organizatora szkolenia. Pytania testowe obejmują całą problematykę szkolenia.

 

 1. Wykaz literatury oraz niezbedne środki i materiały dydaktyczne

 

Podczas szkolenia  stosowanie są następujące środki dydaktyczne:

 • Konstytucja RP.
 • Akty prawne - zbiór przepisów prawa pracy i bhp.
 • Instruktażowe filmy
 • Prezentacja multimedialna.
 • Środki do udzielania pomocy przedlekarskiej - środki opatrunkowe, apteczka sanitarna, fantom.

 

 1. Szczegółowy program szkolenia

 

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na odwrocie.

 

  Opracował                                                                                                           Zatwierdził

 

 

……………………………….                                                                               .…………………..……….

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO

dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

 

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a)    praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b)    ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c)     wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d)    profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2

2

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi
w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

2

3

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej,
z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych
w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

2

4

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

Razem godzin:

8*

*W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

 

 

              (pieczęć zakłądu pracy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE OKRESOWE

Szczegółowy program szkolenia okresowego BHP

dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 1. Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 2. zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 3. postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 

 1. Tematyka szkolenia:

 

Dla zrealizowania ww. celów szkolenia niezbędne jest zapoznanie uczestników szkolenia
z następującymi tematami:

 

 1. Zapoznanie z wybranymi regulacjami prawnymi z zakresu prawa pracy dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Przedstawienie przepisów prawnych z zakresu ochrony pracy.
 3. Zagadnienia związane z zagrożeniami czynnikami występującymi w procesach pracy, metody oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 4. Postępowanie w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach innych zagrożeń / awarii.
 5. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

 

 1. Uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

 

 1. Sposób organizacji szkolenia

 

Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu.

 

 

 1. Sposób sprawdzania efektów kształcenia

 

Po zakończonym szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający przyswojenie przez uczestników szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejetności organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Sprawadzenie stopnia opanowania wiedzy nastąpi za pomocą testu składającego się z 16 pytań opracowanego przez organizatora szkolenia. Pytania testowe obejmują całą problematykę szkolenia.

 

 

 1. Wykaz literatury oraz niezbedne środki i materiały dydaktyczne

 

Podczas szkolenia  stosowanie są następujące środki dydaktyczne:

 • Konstytucja RP.
 • Akty prawne - zbiór przepisów prawa pracy i bhp.
 • Instruktażowe filmy DVD.
 • Prezentacja multimedialna.
 • Środki do udzielania pomocy przedlekarskiej - środki opatrunkowe, apteczka sanitarna, fantom.

 

 1. Szczegółowy program szkolenia

 

Szczegółowy program szkolenia znajduje się poniżej.

 

  Opracował                                                                                                  Zatwierdził

 

.........................................................                                                                                      .......................................................…

 

 

.

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO

dla pracowników na stanowiskach robotniczych

 

 

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.

1

2

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady
i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy
i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.

3

3

 

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

4

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

2

Razem godzin:

8*

 

*W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Metryka

sporządzono
2023-05-19 przez Sałek Anna
udostępniono
2023-05-19 11:43 przez Knapik Ewelina
zmodyfikowano
2023-05-19 11:47 przez Knapik Ewelina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
99
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.