Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Zarządzenia Wójta Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr 26a/2023 - 2023, menu 252, artykuł 1336 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie nr 26a/2023

ZARZĄDZENIE Nr 26a / 2023

WÓJTA GMINY STARY TARG

 

z dnia 10 maja 2023 r.

 

w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w gminie Stary Targ

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.1526.t.j.), art. 27 ust. 1 pkt 2 i 7, w związku z art. 30 ust. 1 i 2 oraz 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (Dz.U.2022.2305.t.j.), art. 17 ust. 1 i 2 pkt. 4 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2022.261,583 i 2185.t.j.), § 1 pkt 1 i § 1 pkt 2 ppkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony (Dz.U.2022.875) oraz § 8 pkt 1, pkt 2 ppkt 3 i pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U.2004.219.2217 i 2218), Zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Województwie Pomorskim, zarządzam co następuje:

 

 • 1

Zarządzenie określa:

 1. organizację, przygotowanie i uruchamianie Systemu Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy
  w Starym Targu;
 2. zasady przygotowania, organizacji i uruchomienia Systemu Stałego Dyżuru zwanego dalej SSD;
 3. zasady przyjmowania i przekazywania decyzji, zarządzeń, sygnałów i informacji w ramach SSD;
 4. obowiązki Punktu Kontaktowego i osób wchodzących w skład SSD;
 5. wyposażenie i skład Stałego Dyżuru;
 6. wykaz obowiązujących dokumentów SSD wraz z ich wzorami.
 • 2

SSD organizuje się w stanie Stałej Gotowości Obronnej Państwa (SGOP) w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa ujętych w Planie Operacyjnego Funkcjonowania Gminy.

 • 3

SSD na terenie gminy Stary Targ tworzy Wójt w oparciu o Sekretariat urzędu oraz wyznaczone osoby do realizacji zadań wynikających z zarządzenia.

 

 • 4

Przygotowanie Stałego Dyżuru w jednostce organizacyjnej polega na:

 1. wyznaczeniu składu osobowego stałego dyżuru;
 2. określeniu wydzielonych pomieszczeń, w którym stały dyżur będzie pełniony, wyposażonego
  w szczególności w: środki łączności przewodowej, bezprzewodowej i radiotelefonicznej, sprzęt
  RTV, sprzęt komputerowy z dostępem do poczty elektronicznej, drukarkę, fax, materiały biurowe,
      oświetlenie zastępcze, apteczkę;
 3. opracowaniu dokumentacji stałego dyżuru zgodnie z § 17 zarządzenia;
 4. wyznaczeniu dyżurnych środków transportowych dla potrzeb stałego dyżuru;
 5. zapewnieniu łączności oraz ochrony miejsca funkcjonowania stałego dyżuru;
 6. zapewnieniu miejsca do wypoczynku oraz, w zależności od potrzeb, wyżywienia dla osób pełniących
  stały dyżur;
 7. przygotowaniu pracowników urzędu do realizacji zadań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
  państwa.

 

 • 5

Za funkcjonowanie i obsadę stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Stary Targ odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

 

 • 6

Osoby wyznaczane do pełnienia stałego dyżuru powinny, w zależności od potrzeb jednostki organizacyjnej, posiadać upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, a także upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wydane przez administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 

 • 7

SSD powinien zapewnić ciągłość przekazywania decyzji, sygnałów, zarządzeń, do uruchamiania zadań obronnych ujętych w planie operacyjnym oraz informacji o stanie ich realizacji.

 

 • 8

Do podstawowych zadań wykonywanych w ramach SSD należy:

 1. uruchamianie w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa procedur związanych
  z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;
 2. przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań
  wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie
  sygnałów i zapoczątkowania procesu związanego z uruchomieniem akcji kurierskiej na terenie
      gminy oraz kierowania jej przebiegiem;

 

 • 9

Do czasu uruchomienia SSD w pełnym składzie funkcjonuje Punkt Kontaktowy (PK), którego rola jest zapoczątkowanie procedur rozwinięcia SSD oraz stworzenie warunków do realizacji zadań  w składzie wskazanym w § 10.

 

 • 10
  1. Stały dyżur pełniony jest przez zespół dyżurny według ustalonego planu. W zależności od liczebności stanu osobowego urzędu w skład jednego zespołu wchodzą:
 • starszy dyżurny - Kierownik Zmiany – 1 osoba;
 • dyżurni – 1 do 2 osób;
 • dyżurny kierowca – 1 osoba z samochodem dyżurnym.

 

 1. Czas pełnienia dyżuru przez zespół wynosi 12 godzin. Stały dyżur pełniony jest w systemie dwuzmianowym w godzinach:
 • I zmiana od godziny 700 do godziny 1900
 • II zmiana od godziny 1900 do godziny 700

 

 1. Stały dyżur w godzinach pracy może być pełniony przez jedną osobę.

 

 • 11
 1. Skład osobowy SSD w Urzędzie Gminy Stary Targ ustali Sekretarz Urzędu we współpracy

z pracownikiem Referatu Organizacyjnego ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

 

 

 

 • 12

Na potrzeby SSD w Urzędzie Gminy Stary Targ Sekretarz Urzędu przydzieli do pełnienia dyżuru kierowcę dysponującego samochodem służbowym.

 

 • 13
 1. Decyzję o uruchomieniu SSD podejmuje Wójt Gminy w przypadku:

1) wprowadzenia wyższego stanu gotowości obronnej państwa;

2) otrzymania zadania operacyjnego;

3) wprowadzenia na obszarze województwa lub kraju stanu wojennego lub wyjątkowego;

4) wydania zarządzenia Wojewody Pomorskiego o uruchomieniu SSD na obszarze Województwa
     Pomorskiego;

5) w celach szkoleniowych zgodnie z rocznym planem ćwiczeń.

 

 1. O uruchomieniu SSD Wójt niezwłocznie informuje Starostę Sztumskiego.
 • 14

Do czasu uruchomienia SSD w składzie ustalonym w § 10 ust. 1 obieg informacji, odbieranie, przekazywanie sygnałów i zarządzeń zapewnia Punkt Kontaktowy:

 1. w godzinach pracy urzędu obieg informacji zapewnia Punkt Kontaktowy działający w oparciu
  o sekretariat Wójta;
 2. w dni wolne od pracy i po godzinach pracy urzędu obieg informacji zapewnia Punkt Kontaktowy
  - telefon odbierany jest przez kierownika urzędu lub inne osoby przez niego wyznaczone zgodnie
       z kartą stałego dyżuru (KSD);

 

 • 15
 1. Zasady przekazywania decyzji do uruchamiania realizacji zadań wiązanych z podwyższaniem
  gotowości obronnej państwa ujętych w Planie Reagowania Obronnego RP i Planie Operacyjnym
      Funkcjonowania Gminy Wójt otrzymuje za pośrednictwem Punktu Kontaktowego działającego
      z upoważnienia Starosty Sztumskiego.
 2. Decyzje, sygnały, zarządzenia, informacje przekazywane są za pomocą technicznych środków
  łączności lub na podstawie pisma przekazanego przez kuriera posiadającego upoważnienie. Kuriera
       przekazującego  decyzję, sygnał lub zarządzenie należy wylegitymować, sprawdzić upoważnienie
       oraz odnotować dane osobowe, wykonać kopie upoważnienia, którą należy przechowywać
       w „Książce Meldunków Stałego Dyżuru”.
 3. Przekazywanie za pomocą technicznych środków łączności może nastąpić słownie – przez telefon
  lub drogą radiową, albo pisemnie – system e-PUAP lub przez pocztę elektroniczną (email).
 4. Otrzymanie sygnału przez telefon, drogą radiową lub przez pocztę elektroniczną należy niezwłocznie
  potwierdzić u dyżurnego WCZK.
 5. Sposób przekazywania sygnałów, uruchomienie i funkcjonowanie SSD określa Załącznik Nr 1
  do niniejszego Zarządzenia – Instrukcja Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Stary Targ.

 

 • 16

Należy opracować i przesłać do Starosty Sztumskiego za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Kartę Stałego Dyżuru wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Instrukcji Stałego Dyżuru. Kartę należy przesłać w terminie do 30 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia, ponadto  raz w roku do dnia 31 grudnia oraz niezwłocznie po każdej zmianie danych osobowych
i teleadresowych. 

 • 17

Dokumentację obowiązującą w systemie stałego dyżuru stanowi:

 1. Instrukcja Stałego Dyżuru, której wzór określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 2. Książka Meldunków Stałego Dyżuru opracowana wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2
  do Instrukcji Stałego Dyżuru;
 3. Tabela danych teleadresowych;
 4. Wykaz kadry kierowniczej oraz osób powiadamianych w trybie alarmowym w celu niezwłocznego
  stawienia się w miejscu pracy;
 5. Wykaz składu osobowego stałego dyżuru;
 6. Harmonogram osób pełniących dyżur na poszczególnych zmianach;
 7. Procedury uruchamiania i przekazywania zadań operacyjnych;
 8. Aktualny tekst wewnętrznego aktu normatywnego, o którym mowa w § 18;
 9. Brudnopis;
 10. Inne niezbędne dokumenty uwzględniające specyfikę instytucji.

 

 • 18

Organizację SSD w Urzędzie Gminy w Starym Targu, opracowanie dokumentacji, przygotowanie pomieszczeń do pełnienia dyżuru powierza się pracownikowi ds. obronnych i zarządzania kryzysowego we współpracy z Sekretarzem Gminy, oraz Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 

 • 19
 1. Niniejsze Zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Stary Targ z dnia
  10 marca 2023 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w gminie Stary Targ, które z dniem
  wejścia niniejszego Zarządzenia traci moc.
 2. Plany i instrukcje opracowane na podstawie uchylanego zarządzenia zachowują aktualność do czasu
  opracowania nowych, lecz nie dłużej niż do 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

 

 • 20

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej bez załączników.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Stary Targ

Wiesław Kaźmierski

Metryka

sporządzono
2023-06-14 przez Zglenicka Agata
udostępniono
2023-06-14 07:29 przez Knapik Ewelina
zmodyfikowano
2023-06-14 07:30 przez Knapik Ewelina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
69
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.