Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Zarządzenia Wójta Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr 44/2023 - 2023, menu 252, artykuł 1438 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie nr 44/2023

Zarządzenie  Nr 44/23
Wójta Gminy Stary Targ z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Targ stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr XX/163/2020  Rady Gminy Stary Targ zarządza co następuje:


 • 1.

 

Powołuje się Gminną Komisję Stypendialną dalej "Komisją" w składzie:

 1. Przewodniczący – Aleksandra Santowska- specjalista d/s funduszu alimentacyjnego i
  świadczeń pomocy społecznej,
 2. Członek - Kamila Zając - pracownik socjalny,
 3. Członek – Magdalena Hamadyk - główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu.

 

 • 2.

Komisja działa na podstawie wymienionego na wstępie Regulaminu uwzględniając jednocześnie postanowienia zawarte w ogólnie obowiązujących przepisach a w szczególności:

 • w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z póź. zm.),
 • w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),
 • w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2023 poz. 390 z późn. zm.).
 • 3.

 

 1. Do zadań Komisji należy:
 • sprawdzanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego pod względem poprawności formalnej,
 • wstępna klasyfikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej określonych w § 1 i w § 14 Regulaminu,
 • rozpatrzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu na podstawie posiadanych informacji o trudnej sytuacji materialnej uczniów,
 • przedstawienie propozycji wysokości stypendiów w indywidualnych sprawach ustalonych według zasad określonych w § 1 i w § 14 Regulaminu,
 • ustalenie propozycji listy podmiotów prowadzących zajęcia edukacyjne, w których udział może być dofinansowany w ramach stypendiów szkolnych,
 1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składa się na ujednoliconym druku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu.
 2. Komisja dokonująca kwalifikacji wniosków określa formę stypendium szkolnego jego wysokość, okres na jaki ma być przyznane oraz terminy realizacji przyznanego świadczenia.
 3. Przyznanie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego lub ich odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej Wójta Gminy lub upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika.

                

 • 4.

 1. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uwzględnionych z Wójtem Gminy. Z posiedzenia Komisji sporządza protokół.
 2. Obsługę biurową Komisji zapewnia pracownik, któremu powierzono prowadzenie spraw świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Stary Targ.

 

 • 5.

 

 1. Od dnia 1 stycznia 2022 r. miesięczna wysokość dochodu w rodzinie do ubiegania się o
           stypendium szkolne nie może przekroczyć 600,00 zwanej kryterium dochodowym w rodzinie,
         określonej w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U.
          2020 r. poz.1876 z późn. zm.), wyżej wymienione kryterium dochodowe w rodzinie zostało
        ustalone zgodnie z RozporządzeniemRady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
       zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
            społecznej (Dz. U. 2021 r. poz. 1296).

                                                                    

 • 6.

 

Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego Komisja bierze pod uwagę w szczególności kryteria dochodowe ustalając następujące grupy dochodowe:
I grupa -  przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie od 100,01 zł do 600,00 w kwocie 80% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 5 lat do 18 lat,                                                  II grupa -  przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie od 50,01 zł do 100,00 w kwocie 120% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 5 lat do 18 lat,
III grupa - przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie do 50,00 zł w kwocie 200% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 5 lat do 18 lat.

 

 • 7

 

 1. Traci moc Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2023-09-15 przez Santowska Aleksandra
udostępniono
2023-09-15 11:23 przez Knapik Ewelina
zmodyfikowano
2023-09-15 11:25 przez Knapik Ewelina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
88
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.