Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Zarządzenia Wójta Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr 47/2023 - 2023, menu 252, artykuł 1442 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie nr 47/2023

Zarządzenie nr 47/2023

Wójta Gminy Stary Targ

z dnia 14 września 2023r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stary Targ nr XXX/278/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. (ogłoszoną w Dz. Woj. Pomorskiego nr 51 poz. 1050 z 15 maja 2006 r.)

 

Na podstawie  art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977, ze zm.) oraz art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1049, ze zm.)

Wójt Gminy Stary Targ  zarządza, co następuje:

  • 1

Stwierdza się, że w okresie wyłożenia w/w projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu w dniach od 15 lipca 2023r. do 18 sierpnia  2023r. oraz w okresie wyznaczonym do wnoszenia uwag  (tj. do dnia 01 września 2023r.) wpłynęło jedno pismo z uwagami.

  • 2

Rozstrzygnięcie uwag zawarto w tabeli-wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

  • 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 – wykaz uwag

 

 

 

Załącznik 1 do zarządzenia Wójta Gminy Stary Targ  nr 47/ 2023 z dnia 14 września 2023r.

 

WYKAZ  UWAG wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wykaz dotyczy dokumentu:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stary Targ nr XXX/278/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. (ogłoszoną w Dz. Woj. Pomorskiego nr 51 poz. 1050 z 15 maja 2006 r.)

Plan sporządzany na podstawie Uchwały  Nr VII/31/2019 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Wyłożenie w okresie od dnia 15 lipca 2023r.  do dnia 18 sierpnia 2023r..  Dyskusja publiczna w dn. 02 sierpnia 2023r.

Okres wnoszenia uwag: do dnia 01 września 2023r.  

 Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Wójta 

w sprawie rozpatrzenia uwagi

Uwagi

Uzasadnienie

Uwaga uwzględniona

Uwaga nie

uwzględniona

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

1

07.08.2023r. wpływ 22.08.2023r.

Osoba fizyczna [1]

Autorka uwagi wnosi o usunięcie z zapisów mpzp ustaleń nakazujących zachowanie i ochronę  drzewa (kasztan) na dz. 75/12 w terenie oznaczonym jako 47.MN,U  (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej). Drzewo to powoduje swoimi korzeniami naruszenie budynku mieszkalnego poprzez zbyt bliską odległość od budynku, a zawarte w planie zapisy mogą w przyszłości  uniemożliwić uzyskanie pozwolenia na usunięcie tego problematycznego drzewostanu. 

Dz. 75/12 obręb Waplewo

Teren 47.MN,U – zpisy zawarte w § 14 ust. 3 oraz zapisy ogólne zawarte w § 6  ust. 2 pkt 10

 

X

Projekt planu ustala ochronę istniejącego wartościowego drzewostanu na dz. 75/12, gdyż jest to integralna część chronionego zespołu ruralistycznego wsi Waplewo. Co do zasady krajobraz kulturowy, na który poza samym układem urbanistycznym, poszczególnymi obiektami – w tym budynkami - składa się także towarzysząca im zieleń, szczególnie wysoka, podlega ochronie.

Dla sformułowania ustaleń planu priorytetowe były wytyczne i uzgodnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków w celu zachowania wartości kulturowych historycznego zespołu zabudowy wsi Waplewo. Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 3 ust 13) historyczny zespół budowlany stanowi powiązane przestrzennie grupę budynków wyodrębnionych ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi, zaś zgodnie z art. 14 stanowi o krajobrazie kulturowym - czyli postrzeganej przez ludzi przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowanej w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowieka. Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 1 zabytki nieruchome (w tym np. krajobraz kulturowy, układ urbanistyczny, zespołu budowlane, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni) podlegają ochronie i opiece, bez względu na stan zachowania.

Wykładany plan miejscowy w swoich zapisach określa zasady ochrony wartościowego drzewostanu, ochrona ta nie ma charakteru bezwzględnego, plan dopuszcza wycinkę drzewa w określonych sytuacjach zagrożenia życia i mienia, nakazując przy tym odpowiednia kompensację – nowe nasadzenia, przy zastosowaniu konkretnych, wymienionych w ustaleniach  gatunków.

Obowiązujące powszechnie przepisy prawa ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1336) określają wymagania dotyczące wycinek. W przypadku wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew przeznaczenie terenu objętego wnioskiem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia planu nie stanowią kluczowej przesłanki umożliwiającej wydanie zezwolenia. Organ (Wójt) obowiązany jest wziąć pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych, w tym stan drzewa oraz cel jego usunięcia, a także wyważyć i interes społeczny i słuszny interes obywateli.

W tej sytuacji, biorąc pod uwagę przepisy prawa powszechnego oraz uwarunkowania przestrzenne działki  uzasadnione jest by uwagi nie uwzględniać i pozostawić zapisy projektu miejscowego planu bez zmian..

 

 

 

[1] Dane osobowe – w dokumentacji planistycznej opracowania

Metryka

sporządzono
2023-09-18 przez Jamróz Anna
udostępniono
2023-09-18 10:43 przez Knapik Ewelina
zmodyfikowano
2023-09-18 10:45 przez Knapik Ewelina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
81
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.