Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Zarządzenia Wójta Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr 70A/2023 - 2023, menu 252, artykuł 1511 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie nr 70A/2023

ZARZĄDZENIE Nr 70A/2023

Wójta Gminy Stary Targ

z dnia 15 grudnia 2023 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych i powołania składu komisji

 

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny ( Dz. U. z 2022r. poz. 2305) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023r. poz. 253) zarządzam, co następuje:

 

 

 • 1

Ustala się program przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych na terenie gminy Stary Targ
w 2023r., stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

 

 • 2

Kontrole przeprowadzi zespół kontrolny wskazany w Planie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Stary Targ na rok 2023, który po przeprowadzonej kontroli sporządzi protokół – załącznik nr 2 do zarządzenia - i przedstawi go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Stary Targ.

 

 

 • 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stary Targ.

 

 

 

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 70A/2023

Wójta Gminy Stary Targ z dnia 15 grudnia 2023r.

 

 

 

 

Program przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych
na terenie gminy Stary Targ w 2023 roku.

 

 

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Program przeprowadzenia kontroli określa zakres prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych planowanych i realizowanych przez jednostki podległe.
 3. Kontrola realizacji zadań obronnych może być prowadzona w trybie kontroli problemowej.

 

 1. Podstawy prawne:
 2. Kontrola zadań obronnych zostanie przeprowadzona zgodnie z wymogami rozporządzenia  
    Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych,

  Zarządzenia Wójta Gminy Stary Targ z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia  
  kontroli wykonywania zadań obronnych i powołania komisji.

 

 • Cel kontroli:

Celem kontroli będzie ……………………………………………………………………….

 

 1. Zespól kontrolny:

Kontrole przeprowadzi zespół kontrolny wskazany w Planie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Stary Targ na rok 2023 w składzie:

 1. Przewodniczący zespołu – …………………………………….
 2. Członek zespołu - ……………………………………………...
 3. Członek zespołu – ……………………………………………..

 

 1. Zakres kontroli:

Kontroli będzie podlegał ……………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 70A/2023

Wójta Gminy Stary Targ z dnia 15 grudnia 2023r.

 

 

 

ZATWIERDZAM

 

 

 (data i podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ

KONTROLI PROBLEMOWEJ
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH

W GMINIE STARY TARG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z protokołem zapoznałem się:                                                             Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

 

 

 

(kierownik kontrolowanej jednostki)

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 70A/2023

Wójta Gminy Stary Targ z dnia 15 grudnia 2023r.

 

 

 

 

 1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:
 2. Przewodniczący Zespołu –
 3. Członek Zespołu –
 4. Członek Zespołu –

 

 1. Podstawy Prawne:
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych,
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Stary Targ z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych i powołania komisji.

 

 1. Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu

 

 1. Zakres kontroli:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

W toku kontroli ustalono, co następuje:

 

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest………………………….., na stanowisku od ………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Wnioski i zalecenia Zespołu Kontrolnego

W świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz wytycznych i ustaleń ……………………………. uzyskał w zakresie kontrolowanej działalności ………………

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 70A/2023

Wójta Gminy Stary Targ z dnia 15 grudnia 2023r.

 

 

 

 1. Postanowienia końcowe

6.1 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których (po zatwierdzeniu  
 przez Wójta Gminy Stary Targ)  egz. nr 1 otrzymuje Zespół kontrolny, egz. nr 2 otrzymuje
 kierownik kontrolowanej jednostki.

6.2 Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego
 otrzymania, z zastrzeżeniem pkt 6.3.

6.3 Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba posiadająca jego pisemne upoważnienie)
 może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 14 dni od dnia jego
 otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi
 przeszkody do jego zatwierdzenia i wszczęcia postępowania pokontrolnego.

6.4 Kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie)
 przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych
 zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do
 Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu
 kontroli, które poddane zostaną analizie przez kontrolujących.

 

 1. Sprawy organizacyjne
 2. Kontrola przeprowadzona zostanie pod względem legalności, celowości i rzetelności.
 3. Przedstawienie wstępnych wyników kontroli wraz z omówieniem stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z ustaleń kontroli odbędzie się podczas narady pokontrolnej, w dniu kontroli po jej zakończeniu, z udziałem kierownika podmiotu kontrolowanego i Zespołu Kontrolnego.
 4. Termin i miejsce kontroli:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Przewodniczący Zespołu –…………………………
 2. Członek Zespołu –…………………………………
 3. Członek Zespołu –………………………………….

 

 

Metryka

sporządzono
2024-01-18 przez Zglenicka Agata
udostępniono
2024-01-18 10:16 przez Knapik Ewelina
zmodyfikowano
2024-01-18 10:18 przez Knapik Ewelina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
37
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.