Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Zarządzenia Wójta Gminy 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr 20a/2023 - 2023, menu 252, artykuł 1519 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie nr 20a/2023

 

Zarządzenie Nr 20a/2023

Wójta Gminy Stary Targ

z dnia 24.03.2023 r.

w sprawie wprowadzenia aktualizacji Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Stary Targ

 

na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Stary Targ, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. obsługi informatycznej.

 

 • 3

Pracowników Urzędu zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.

 

 • 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 20a/2023 Wójta Gminy Stary Targ w sprawie wprowadzenia aktualizacji Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Satry Targ

z dnia 24.03.2023 r.

 

 

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Urzędu Gminy Stary Targ.

§ 1

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Sary Targ, obszaru przyległego do tego Urzędu (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych,
 3. Administratorem systemu monitoringu jest Gmina Stary Targ.

§ 2

Celem instalacji monitoringu w Urzędzie jest:

 • zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Urzędu,
 • ochrona mienia Gminy Stary Targ,
 • zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Gminę Stary Targ na szkodę.

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto miejsce podglądu obrazów z rejestratorów  (serwerownia). Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Urząd Gminy posiada monitoring zewnętrzny (obejmujący obszar wokół budynku Urzędu Gminy).
 3. Monitoring podlega nadzorowi przez wyznaczonego pracownika wskazanego w § 2 Zarządzenia.
 4. Obsługę informatyczną systemu sprawuje pracownik wskazany w 2 Zarządzenia, który, ma dostęp do:
 1. bezpośredniego podglądu obrazów z rejestratorów;
 2. urządzenia rejestrującego;
 3. zapisów z kamer.
  1. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu na terenie Urzędu, obszaru do niego przyległego upoważnieni są:
 4. Wójt Gminy Satry Targ a w wypadku, określonym w § 5 ust. 4 również osoby (organy) tam wymienione;
 5. Sekretarz Gminy,
 6. Pracownik na stanowisku ds. obsługi informatycznej,
 7. inne osoby i podmioty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane
  i przechowywane uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania z monitoringu przechowywane są nie dłużej, niż 30 dni, a następnie są kasowane poprzez nadpisywanie.
 5. Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Wejście do pomieszczenia, gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu jest możliwe w obecności Wójta Gminy Stary Targ, Sekretarza Gminy lub pracownika ds. obsługi informatycznej.

§ 5

 1. Informacja o funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego   podawana   jest   poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery przy wjeździe na parking urzędu,  przy wejściach do budynku Urzędu i wewnątrz budynku urzędu, zgodnie z wykazem miejsc, który został opisany w Załączniku nr 1.
 2. Na tablicy ogłoszeń,   na   stronach   Biuletynu   Informacji   Publicznej Gminy   Stary Targ   oraz   na   stronie internetowej   Gminy Sary Targ zamieszcza się:

Klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia stanowiącą Załącznik nr 2.

Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację
o stosowaniu monitoringu na terenie Urzędu Gminy, której wzór stanowi załącznik numer 3 do niniejszego Regulaminu.

 1. Dane zapisane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 2. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Wójta Gminy Stary Targ lub w przypadku jego nieobecności przez Sekretarza Gminy.
 3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem  zapisu  z  monitoringu  wizyjnego  na  potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Wójta Gminy Stary Targ z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej – załącznik nr 4 przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności  uprawnionych  organów  kopia  jest  niszczona  po  upływie  trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 6. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Urzędu Gminy Stary Targ.”, prowadzonym przez osobę wskazaną w
 • 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Stary Targ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sekretariacie.

 • 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Wójta Gminy Stary Targ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji

monitoringu wizyjnego na terenie

Urzędu Gminy Satry Targ.

 

 

 

Wykaz miejsc w których znajdują się kamery monitoringu:

 1. Kamery znajdują się:

Kamery zewnętrzne – wejście do budynku 1 szt. oraz  2 szt. od strony parkingu na tyłach budynku.

 1. Miejsce rejestracji obrazu z monitoringu - Serwerownia
 2. Miejsce podglądu – Serwerownia

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji

monitoringu wizyjnego na terenie

Urzędu Gminy Stary Targ.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

 

 

Gmina Stary Targ  prowadzi monitoring wizyjny budynku Urzędu Gminy Stary Targ oraz obszaru wokół niego.

 

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego (systemu monitoringu) jest Gmina Stary Targ reprezentowana przez Wójta (ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 55 640 50 50, e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1)         zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

2)         zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Urzędu,

3)         ochrona mienia Gminy Stary Targ.,

4)         zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Gminę Stary Targ na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 30 dni w zakresie zapisu z monitoringu; Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w zakresie wniosków, rejestrów – 5 lat.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 3. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. dostawcom usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej elektronicznie (home.pl S.A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin), dostawcy usług informatycznych w zakresie elektronicznego zarzadzania w urzędzie (Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej sp. zo.o., ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin), a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku korespondencji prowadzonej listownie odbiorcą danych będzie dostawca usług pocztowych.*

 

*odbiorcy danych do każdorazowej weryfikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

Załącznik nr 3 do Regulaminu

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji

monitoringu wizyjnego na terenie

Urzędu Gminy Stary Targ.

Oświadczenie

dotyczącego monitorowania

Ja, ………………………………………………………….  wykonujący pracę na stanowisku…………………………………………………………………..w Urzędzie Gminy w Starym Targu  przyjmuję do wiadomości, że na terenie Urzędu stosowany jest monitoring wizyjny, w celu zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Urzędu, ochrona mienia Gminy Stary Targ, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Gminę Stary Targ  na szkodę

 

 

_____________________________________________

 

(imię i nazwisko – czytelny podpis; data złożenia oświadczenia, miejscowość)

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji

monitoringu wizyjnego na terenie

Urzędu Gminy Satry Targ

 

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE ZAPISU MONITORINGU

 

 

                  Gmina Stary Targ

                                                  reprezentowana przez Wójta Gminy

 1. Główna 20, 82-410 Stary Targ,

                                                                 adres e- mail: sekretariat@gminastarytarg.pl

 

 

Wnioskodawca:

Dane adresowe:

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

 

Wnioskuję o udostępnienie zapisu monitoringu/ zabezpieczeniem  zapisu  z  monitoringu  wizyjnego  na  potrzeby przyszłego postępowania.

Wskazuję dokładną datę zdążenia:................................................

Czas zdążenia:...............................................................................

Miejsce zdarzenia:.........................................................................

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

 

 

Gmina Sary Targ  prowadzi monitoring wizyjny budynku Urzędu Gminy Stary Targ oraz obszaru wokół niego.

 

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego (systemu monitoringu) jest Gmina Stary Targ reprezentowana przez Wójta (ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 55 640 50 50, e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1)         zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

2)         zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Urzędu,

3)         ochrona mienia Gminy Stary Targ.,

4)         zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Gminę Stary Targ na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.

 

W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane w rodzaju nr telefonu, adres e- mail będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu w zakresie złożonego wniosku.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 30 dni w zakresie zapisu z monitoringu; Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
  w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w zakresie wniosków, rejestrów – 5 lat.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 3. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. dostawcom usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej elektronicznie (home.pl S.A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin), dostawcy usług informatycznych w zakresie elektronicznego zarzadzania w urzędzie (Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej sp. zo.o., ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin), a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku korespondencji prowadzonej listownie odbiorcą danych będzie dostawca usług pocztowych.*

 

przed przekazaniem klauzuli/publikacją zapis poniższy należy usunąć

*odbiorcy danych do każdorazowej weryfikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji

monitoringu wizyjnego na terenie

Urzędu Gminy Stary Targ.

 

 

 

Rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Stary Targ.

 

Lp.

Dane wnioskodawcy

Numer sprawy

Data złożenia wniosku

Przedmiot wniosku

Osoba załatwiająca wniosek

Sposób załatwienia wniosku

Potwierdzenie odbioru nośnika

Podpis osoby składającej wniosek

Podpis osoby

udostępniającej

nagranie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2024-02-05 przez Alicja Podlewska
udostępniono
2024-02-05 14:10 przez Knapik Ewelina
zmodyfikowano
2024-02-05 14:11 przez Knapik Ewelina
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
40
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.