Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Informacje dla mieszkańców Organizacje pozarządowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2021 - Organizacje pozarządowe, menu 92, artykuł 753 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 29/2021

Wójta Gminy Stary Targ

z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2021.

 

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1133), Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Stary Targ z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze Gminy Stary Targ:

§ 1.

1. Wszczynam postępowanie konkursowe w sprawie przyznania dotacji na zadanie z zakresu wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie Gminy Stary Targ w 2021 .

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stary Targ, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Targ.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2021 r.

Wójta Gminy Stary Targ

Z dnia 15 czerwca 2021 r.

 

Wójt Gminy Stary Targ ogłasza konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2021.

§ 1.

Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów:

Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Stary Targ, w różnych dyscyplinach sportowych, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Stary Targ w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe. Na realizację projektów w 2021 r. przeznacza się kwotę – 40.000,00 zł  (czterdzieści tysięcy zł).

 

§ 2.

1. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji:

1)      Zadanie jest realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2021 r.

2)      Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Stary Targ, a klubami sportowymi, których oferta zostanie wybrana.

3)      Szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w transzach) określone zostaną w zawartej umowie. Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy.

4)      W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram (przed podpisaniem umowy) realizacji projektu do kwoty faktycznie określonej w umowie.

5)      Dotacja wypłacana będzie na wydzielone konto bankowe określone w umowie.

 

§ 3.

1. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie:

1)      W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Stary Targ i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek Sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.

2)      Projekt będzie rozpatrywany, jeżeli klub przystąpi do konkursu i złoży w wymaganym terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.

3)      Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających uprawianiu oraz upowszechnianiu i krzewieniu sportu na terenie Gminy Stary Targ.

4)      Przedmiotem dotacji, stanowiącej do 90 % ogółu kosztów zgłoszonego projektu, może być wsparcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmującego pokrycie:

 1. Wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
 2. Organizowania zawodów sportowych na terenie Gminy Stary Targ.
 3. Finansowania opłat startowych i wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych.
 4. Ubezpieczenia zawodników i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej.
 5. Pokrycia kosztów transportu związanych z uczestnictwem w zawodach i obozach sportowych.
 6. Pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
 7. Zakupu sprzętu sportowego.
 8. Zakupu wody mineralnej, art. spożywczych dla zawodników klubu.
 9. Diet zawodników.
 10. Środków czystości.
 11. Opłat sędziowskich.
 12. Kosztów utrzymania obiektów sportowych.

5) Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

a)      Wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,

b)      Transferu zawodnika pomiędzy klubami sportowymi,

c)      Zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone,

d)      Zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.

6) Wymagany jest o najmniej 10 % wkład własny klubu sportowego.

 

§ 4.

1. Miejsce i termin składania wniosków:

1)      Wnioski prawidłowo i kompletnie wypełnione należy złożyć w terminie do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Starym Targu, ul. Główna 20, w zamkniętej kopercie z napisem: ‘’ Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2021’’, na druku wniosku zgodnym ze wzorem przyjętym Zarządzeniem Nr 2/2011 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 23 lutego 2011 r., stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

2)      Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Odrzuceniu podlegają wnioski nieprawidłowo wypełnione  lub wnioski, w których nie podano wszystkich danych określonych we wzorze wniosku.

3)      Do wniosku należy dołączyć:

a)      aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących,

b)      potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego,

c)      potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię licencji trenera oraz kopię licencji klubowej przyznanej przez właściwy Polski Związek Sportowy,

 

§ 5.

1. Miejsce i termin otwarcia wniosków:

1)      otwarcie wniosków nastąpi w dniu  22 czerwca  2021 r. w Urzędzie Gminy w Starym Targu.

2)      Otwarcia i oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stary Targ.

3)      Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskały prawo do zawarcia umowy oraz o wysokości dotacji, podejmie, w formie zarządzenia, Wójt Gminy Stary Targ.

4)      Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stary Targ, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Targ, stronie internetowej Gminy Stary Targ www.gminastarytarg.pl  oraz dostarczona wnioskodawcom.

 

 

Wzór wniosku

Metryka

data wytworzenia
2021-06-15
data udostępnienia
2021-06-15
sporządzone przez
opublikowane przez
Pawłowski Łukasz
ilość odwiedzin
13
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.