Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne i pomocnicze, inne organizacje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenia i komunikaty
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytanie ofertowe na realizację w roku 2023 zadania z zakresu pomocy społecznej pn,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Stary Targ”. - Ogłoszenia i komunikaty, menu 98, artykuł 1112 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe na realizację w roku 2023 zadania z zakresu pomocy społecznej pn,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Stary Targ”.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2022

                   Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu

                                                  z dnia 6 grudnia 2022r.

 

w sprawie ogłoszenia zapytania ofertowego na realizację w roku 2023 zadania z zakresu pomocy społecznej pn,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Stary Targ”.

 

 

    Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 28 marca  1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz.559 ze.zm), art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działajności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U z 2022r. poz. 1327 ze. ), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz.2268 ze.zm) zarządzam, co następuje:

 

 • 1
 1. Ogłaszam zapytanie ofertowe na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej pn,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Stary Targ, w okresie od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.
 2. a) Działanie w zakresie udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Stary Targ,
 3. b) Działanie w zakresie udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet i rodzin z terenu Gminy Stary Targ,
 4. c) Działanie w zakresie udzielenia schronienia dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Gminy Stary Targ.
 5. Treść zapytania ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do zarządzenia.

 • 2

 

Powołuje się komisję do przeprowadzenia w/w postępowania, w której skład

wchodzą:

- Kamila Zając- Pracownik socjalny

- Barbara Janer - Pracownik socjalny

- Aleksandra Aniszewska- Referent ds. Księgowości

                                                                  §3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. a) w Biuletynie informacji Publicznej na stronie gopsstarytarg.naszbip.pl

b)na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 • 4

Wykonanie powierza się Referent ds. księgowości.

                                                        §5

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                   Stary Targ, dnia 06.12.2022r.

 

                                         ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Rodzaj zamówienia: świadczenie w 2023r. Usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stary Targ.

 

Postępowanie jest prowadzone w związku z ustawą o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz.U z 2021r. poz. 1634 ze.zm ) z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.,,Prawo zamówień publicznych” ( tekst jednolity: Dz.U z 2021r. poz. 1129 ze. zm) w oparciu o art.  4 pkt.8 tej ustawy, wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

 

I.Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu ul. Główna 20, 
                           82-410 Stary Targ tel: 55 277-62-81 meil: gops@gops.gminastarytarg.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jesy świadczenie w 2023r. usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stary Targw postaci:

 1. schronisk dla bezdomnych,
 2. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 3. a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stary Targ ( w oparciu o art.101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity: Dz.U z 2021r. Poz. 2268 ze.zm)
 4. b) potrzebującym pomocy – schronienie ( z wyjątkiem nieletnich), których miejscem  zameldowania jest Gmina Stary Targ.

Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia, wskazanego w pkt 1 i 2 powyżej:

 1. a) zapewnienie tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niz 20 stopni C,
 2. b) umożliwienia spożycia posiłków i zapwenienie gorącego napoju,
 3. c) umożliwienie skorzystania z prysznicu, wymiany odzieży,
 4. d) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany.

Zamawiający zastrzega sobie, aby standart usług świadczonych w prowadzonej przez oferenta placówce był zapewniony na poziomie  określonym w rozporządzeniu ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 27 kwietnia  2018r. w sprawach minimalnych standartów noclegowni, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla  osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U z 2018r. poz. 896 z późn. zm).

Każdorazowe umieszczenie osoby odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu  w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osóbbezdomnych z usługami opiekuńczymi, wydanej przez Kierownika Gminnago Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu ( zwany dalej GOPS w Starym Targu).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane telefonicznie lub e- meilem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią skierowania  lub decyzją administracyjną w ciągu 7 dni.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagaja pomocy w formie usług schronienia dla bezdomnych  z terenu Gminy Stary Targ, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający  przewiduje, że prognozowana srednia liczba skierowanych w ciągu roku:

 1. a) do schroniska wyniesie do 1 osoby bezdomnej,
 2. b) do schroniska z usługami opiekuńczymi do 1 osoby bezdomnej.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi liczbyosób nie więcej niz do 3 osób w schronisku, do 2 osób do schroniska z usługami opiekuńczymi.

 

Rozliczenie usług przez Wykonawcę następowac będzie co miesiąc w terminie 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba została umieszczona w schronisku lub schronisku z usługami opiekuńczymi.

Zapłata za wykonanie usługi bedzie regulowana miesiecznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS w Starym Targu.

Podstawą rozliczenia bedzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiacu i ilości dni udzielenia schronienia.

Wykonawca zobowiązany bedzie niezłwocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej  i zdrowotnej osoby korzystajcej ze schroniska  dla osób bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2023r. do 31.12.2023r.

 

 Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniaja warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej dzialalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia  prowadzonego przez wojewodę,

3) posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnej do prawidłowego wykonania usług oraz zatrudniona kadra posiada kwalifikacje okreslone w ustawie z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej

4) pozostawienia w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prwaidłowe wykonanie zamówienia,

5) spełniaja standarty podstawowych usług  i minimalny standart obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnai 27 kwietnia 2018r. ( Dz.U Z 2018r., poz 896) w sprawie minimalnych standartów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni  z uwzględnieniem zapisów  art.4 ustawy z dnia  8 lutego 2018r. o zmianie  ustawy o pomocy społecznej ( Dz.U z 2018r., poz 700).

Zamawiający uzna wyżej wymienione warunki za spełnione, jeżeli wykonawca oświadczy, iż spełnia w/w warunki- w oświadczeniu zawartym w treści oferty (zał. Nr 1).

 

Opis sposobu obliczenia oceny.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować ocenę ofertową ( jednostkową ) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia orza warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z wzorem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

 

 

UWAGA: w związku z tym, iż standart podstawowych usług świadczonych w schronisku, o których mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  27 kwietnia 2018r. ( Dz.U z 2018r., poz 896) w sprawie minimalnych standartów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni nie przewiduje konieczności zapewnienia gorącego posilku a jedynie zapwenienie dostępu do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku

- należy w ofercie podać cenę be zkosztu posiłku.

 

Warunki i zakres realizacji:

Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

 

             Kryteria wyboru oferty:

           najniższa cena za godzinę usługi zaoferowana przez oferenta oraz względów społecznych
          w przypadku aktualnie przebywajacych w schronisku osób bezdomnych oraz schronisku
           dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Starg Targ.

       

           Sposób przygotowania oferty;

         Wypełniony formularz   ofertowy wg załącznika nr 1- wzór oferty.

 

         Miejsce i termin złożenia oferty:         

         Oferty można składać w następujący sposób:

 1. a) drogą elektroniczną na adres e-meila: gops@gops.gminastarytarg.pl
 2. b) drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu,
  ul Główna 20, 82-410 Stary Targ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

          Oferty należy składać do 19 grudnia 2022r do godz 13 ºº.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej GOPS w Starym Targu. Aplikacje, które wpłyną pow/w terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty  oraz odstąpienie od wyboru oferty bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych I finansowych.

 

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Anna Jatczuk- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu

 tel: 55 277-62-81 wew. 30  meil: gops@gops.gminastarytarg.pl

 

Załączniki:

Formularz ofertowy.

 

 

 

Metryka

sporządzono
2022-12-06 przez Anna Jatczuk
udostępniono
2022-12-06 14:10 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2022-12-06 14:13 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
126
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.