Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne i pomocnicze, inne organizacje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenia i komunikaty
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „konkurs na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej"Asystent osobisty osoby nipełnosprawnej - - Ogłoszenia i komunikaty, menu 98, artykuł 725 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i komunikaty

konkurs na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej"Asystent osobisty osoby nipełnosprawnej -

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej„Asystent osobisty osoby nipełnosprawnej ’’- edycja 2021.

 

 

Warunki formalne, sprawdzane we wstępnej kwalifikacji:

 - posiadanie obywatelstwa polskiego,

 - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:

Usługi asystenta mogą świadczyć:

1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:  asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny.

2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne  udukomentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej  pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe,  udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

 

Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:

  a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

  c) komunikatywność, empatia, życzliwość,

  d) dyspozycyjność.

 

Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopiach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, stosowane pisemne oświadczenia oraz:

  • list motywacyjny,
  •  CV,
  •  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  • kserokopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochron danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą do ich przetwarzania jest moja zgoda”.

 

 

Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.

-  umowa cywilno- prawna
 - praca na terenie gminy Stary Targ (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) w godzinach 7.00- 22.00 w oparciu o kartę zlecenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.

 

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1. Wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

2. Wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; asystowaniu w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów); towarzyszeniu osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków; podtrzymywaniu uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowaniu jej do współpracy z członkami rodziny); wspomaganiu kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi, w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego, nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 29.04.2021r.do godziny 1200 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko asystentaosobistego osoby niepełnosprawnej”. Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu po upływie w/w terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

1.Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni 

   telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Informacja o wynikach konkursu ogłoszona będzie na stronie internetowej GOPS Stary    Targ
 tablicy ogłoszeń GOPS Stary Targ oraz stronie BIP GOPS Stary Targ
 www.gops.gminastarytarg.pl oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Targ.

3. Dodatkowych informacji udziela Kierownik GOPS Stary Targ pod numerem telefonu
     (55) 277-62-81.

4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu zastrzega sobie prawo
     odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany
     terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

Metryka

sporządzono
2021-04-19 przez
udostępniono
2021-04-19 00:00 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2021-04-19 10:55 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
190
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.