Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stary Targ
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne i pomocnicze, inne organizacje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenia i komunikaty
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytanie ofertowe dot. zamówienia usług schronienia osób bezdomnych - Ogłoszenia i komunikaty, menu 98, artykuł 821 - BIP - Gmina Stary Targ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia usług schronienia osób bezdomnych

                                            ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Radzaj zamówienia: świadczenie w 2022r. usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stary Targ.

 

Postępowanie jest prowadzone w związku z ustawą o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz.305 ze. zm.) z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.,, Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz.1129 ze. zm ) w oparciu o art.4 pkt.8 tej ustawy, wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

 

I. Zamawiający:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu ul. Główna 20,

                              82-410 Stary Targ tel: 55 277-62-81, mail: gops@gops.gminastarytarg.pl

II.Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2022r. usług schronienia wraz z usługami opiekunczymi  dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stary Targ w postaci:
1.schronisk dla bezdomnych,

2.schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

   a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stary Targ

( w oparciu o art.101 ust.2 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity: D.z. U. z 2020r. poz 1876)

   b) potrzebującym pomocy- schronienie (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Stary Targ.

Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia, wskazanego w pkt 1 i 2 powyżej:

   a) zapewnienie tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa  niz 20 stopni C,

    b) umożliwienie spożycia posiłków i zapewnienie gorącego napoju,

    c) umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży,

  d) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku mozliwosci jej wymiany.

Zamawiający zastrzega sobie, aby standart usług świadczonych w prowadzonej przez oferenta placówce był zapewniony na poziomie okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r.  w sprawie minimalnych standartów noclegowni, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz. U. z 2018 poz. 896 z późn. zm).

   Każdorazowe umieszczenie osoby odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji
         administracyjnej o umieszczeniu w schronisku dla osób bezdomnych oraz  schronisku dla osób
       bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
       Społecznej w Starym Targu ( zwany dalej GOPS w Starym Targu).

  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią skierowania lub decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia  oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Stary Targ, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku:

   a) do schroniska wyniesie do 1 osoby bezdomnej,

   b) do schroniska z usługami opiekuńczymi do 1 osoby bezdomnej.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu  usługi liczby osób nie więcej niż do 3 osób w schronisku, do 2 osób do schroniska z usługami opiekuńczymi.

 

Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia  miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba została umieszczona w schronisku lub schronisku z usługami opiekuńczymi.

 

Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS w Starym Targu.

 – podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym  wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia,

- Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiajacego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schroniska dla osób bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Zamawiąjący zastrzega sobie prawo  kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich  wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

 

Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia  moga ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

     1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej
      z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
         posiadania,

     2) są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia

          prowadzonego przez wojewodę,

     3) posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnej do prawidłowego
           wykonania usług oraz zatrudniona kadra posiada kwalifikacje określone w ustawie z

           dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

    4) pozostawania w sytuacji ekonamicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe

         wykonanie zamówienia,

     5) spełniają standardy podstawowych usług i minimalny standard obiektów określonych w

         Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r.

       ( Dz.U. z 2018r., poz 896) w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla

         osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i 

         ogrzewalni z uwzględnieniem zapisów art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018r. o zmianie

         ustawy o pomocy społecznej ( Dz.U z 2018r.,poz 700).

Zamawiający uzna wyżej wymienione warunki za spełnione, jeżeli wykonawca oświadczy, iż spełnia w/w warunki – w oświadczeniu zawartym w treści oferty ( zał. Nr 1).

 

 

Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego- zgodnie z wzorem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

UWAGA: w związku z tym, iż standard podstawowych usług świadczonych w schronisku, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r.( Dz.U z 2018r., poz 896) w sprawie minimalnych standardów  noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni nie przewiduje konieczności zapewnienia gorącego posiłku a jedynie zapewnienie  dostępu do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku – należy w ofercie podać cenę bez kosztu posiłku.

 

Warunki i zakres realizacji:

Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

 

 

Kryteria wyboru oferty:

  • najniższa cena za godzinę usługi zaoferowana przez oferenta oraz względów społecznych w przypadku aktualnie przbywających w schronisku osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Stary Targ.

 

Sposób przygotowania oferty:

  • wypełniony formularz ofertowy wg załącznika  nr 1- wzór oferty.

 

         Miejsce i termin złożenia ofert:

         Oferty można składać w następujący sposób:

            a) drogą elektroniczną na adres e- mail: gops@gops.gminastarytarg.pl

            b) drogą pocztową na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Główna 20, 82-410

             Stary Targ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

       Oferty należy składać do 15 grudnia 2021r. do godziny 13.ºº

         Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie

          internetowej GOPS w Starym Targu. Aplikacje, które wpłyną  pow/w terminie nie będą

          rozpatrywane.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru oferty bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

          Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

       Anna Jatczuk – Kierownik GOPS w Starym Targu, tel 55 277-62-81, 55 277-63-74

       mail: gops@gops.gminastarytarg.pl

 

 

 

Załącznik

Metryka

sporządzono
2021-12-02 przez
udostępniono
2021-12-02 00:00 przez Pawłowski Łukasz
zmodyfikowano
2021-12-02 08:06 przez Pawłowski Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
156
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.